Bảng lựa chọn

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Bảng liệt kê mục lục chọn

Cú pháp[edit]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
 <select name=Tên size=1|n >
   <option value=Url_1>Miêu Tả 1</option>
   <option value=Url_2>Miêu Tả 2</option>
   <option value=Url_n>Miêu Tả n</option>
 </select>
</form>

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<select>
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>
 
</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị