Bố cục trong văn bản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Văn bản được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có bố cục rõ ràng, thể hiện sự bố trí, sắp xếp các phần, các đoạn theo một trình tự, một hệ thống rành mạch và hợp lí
  • Điều kiện để bố cục rành mạch, hợp lí:
    • Nội dung các phần, các đoạn phải được thống nhất chặt chẽ với nhau, đồng thời giữa chúng phải có sự phân biệt rạch ròi
    • Trình tự sắp xếp phải giúp cho người viết dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp đề ra
  • Văn bản được xây dựng gồm ba phần: Mở, thân, kết bài

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 1, NXB Giáo dục, 2019