Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Bố cục văn bản nghị luận có ba phần:
    • Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội (luận điểm xuất phát, tổng quát).
    • Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài (có thể có nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn có một luận điểm phụ).
    • Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm.
  • Để xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ giữa các phần, người ta có thể sử dụng các phương pháp lập luận khác nhau như suy luận nhân quả, suy luận tương đồng,…

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 2, NXB Giáo dục, 2019