Bộ điều khiền chọn lựa mã số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện số dùng điều khiển ở cổng nhập để chọn lựa một mã số để biểu diễn một số thập phân . Ex, với 2 điều khiển ở cổng nhập cho mả số dùng để biểu diễn các con số thập phân từ 0 đến

Bảng Vận hành[edit]

A B Số
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 2
1 1 1 0 1 1 3
Khi || 00, biểu diển con số 0
Khi || 01, biểu diển con số 1
Khi || 10, biểu diển con số 2
Khi || 11, biểu diển con số 3