Bộ điều khiển chọn lựa

From Wikiversity

Bộ phận điện số dùng điều khiển ở cổng nhập để chọn lựa một đường xuất . Ex, với 2 điều khiển ở cổng nhập cho đường xuất ở cổng xuất

Bảng Vận hành[edit]

A B
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0
Khi AB || 00, chọn đường xuất
Khi AB || 01, chọn đường xuất
Khi AB || 10, chọn đường xuất
Khi AB || 11, chọn đường xuất