Bộ điều khiển chọn lựa dữ liệu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện số dùng điều khiển ở cổng nhập để chọn lựa một đường xuất dữ liệu ở cổng xuất. Ex, với 2 điều khiển ở cổng nhập cho đường xuất dữ liệu

Bảng Vận hành[edit]

D A B
0 X X X X X
1 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0

Khi D = 0. Không hoạt động

Khi D = 1

Với AB || 00, chọn đường xuất để xuất dử liệu D
Với AB || 01, chọn đường xuất để xuất dử liệu D
Với AB || 10, chọn đường xuất để xuất dử liệu D
Với AB || 11, chọn đường xuất để xuất dử liệu D