Bộ ổn điện băng tần

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cho điện ổn ở một băng tần

Mạch điện Tính chất
Lối mắc 1


Lối mắc 2