Bộ ổn điện băng tần

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cho điện ổn ở một băng tần

Mạch điện Tính chất
Lối mắc 1 BoloctansoLR2.PNGHigh pass filter.svg


Lối mắc 2
1st Order Lowpass Filter RC.svgSeries-RL.svg