Bộ ổn điện băng tần chọn lựa

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cho điện ổn ở một băng tần chọn lựa

Mạch điện Tính chất
Band pass filter.png