Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghĩa[edit]

Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC là một bộ phận điện tử có khả năng đổi điện AC sang điện DC

Lối mắc[edit]

Điện AC + Biến điện + Cầu điot + Lọc điện + Ổn điện DC