Bộ mã số điện số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện số dùng điều khiển chọn lựa để cho một số nhị phân đại diện cho một số thập phân . Với

. Điều khiển chọn lựa
. Số nhị phân
Số thập phân . (0-9)

Bảng sau đây cho biết cách thức vận hành của bộ mả số

A B a3 a2 a1 a0 Số thập phân
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 2
1 1 0 0 1 1 3