Bộ trạng thái

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Lối Mắc

Ký Hiệu

Bảng Số Hoạt Động

S R Q Q Chức Năng
00 xx Không Dùng
01 01 Dử
10 10 Dử
11 00 Xóa