Bad

From Wikiversity
Bad
 1. Xấu
 2. Không


Examples[edit]

 • Bad day
Ngày xấu
 • Bad boy
Con trai xấu
 • Bad luck
Không may
 • Bad timing
Không hợp thời gian
 • Bad example
Điển hình xấu
 • Sometimes good , sometimes bad
Khi tốt , khi xấu
 • Bad workman blames on his tools
 • Feeling bad
 • Very bad
Quá xấu