Be

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Be
  1. Hảy

Examples[edit]

  • Be yourself
Hảy tự nhiên
  • Be careful
Hảy cẩn thận
  • Be good
Hảy ngoan nào
  • Be there
Hảy đến nơi đó
  • Be on time
Hảy tới đúng giờ
  • Be even with someone
Thành thật với người