Biến điện AC ra điện DC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Biến điện + 4 cầu điot + Tụ điện cực + Điot ổn điện