Biểu đồ Bát quái

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hào vạch và La bàn được dùng trong việc xắp xếp các quái trong bát quái

Hào vạch Bát quái
La bàn Bát quái