Biểu thức đại số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Biểu thức đại số là một biểu thức của nhiều đơn thức đại số cùng với các phép toán thực hiện trên các đơn thức đại số


Phép toán biểu thức đại số[edit]

Phép toán biểu thức đại số được thực thi theo thứ tự sau

1. Ngoặc {} [] ()
2. Lũy thừa
3. Nhân, Chia X /
4. Công, trừ + -


Đẳng thức đại số[edit]

Bất đẳng thức đại số[edit]