Big

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
To / Bự / Lớn

Examples[edit]

  • Big Wheel
Ông lớn / Kẻ cả
  • Big deal
Vậy cũng dử
  • Big buck
Tiền nhiều
  • Big trouble
Phiền lắm / Nhiều phiền phức