Black

From Wikiversity
Black
  1. Màu đen
  2. Đen tối

Examples[edit]

  • I am black
Tôi người da đen
  • Black out
Tối đen
  • Black and blue
Bầm dập
  • Black and white
Trắng đen
  • Black magic
Tà thuật