Break

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Phá vỡ / Vượt khỏi / Thoát khỏi

Verb + Preposition[edit]

  • Break away
Thoát khỏi
  • Break out
Thoát ra ngoài
  • Break in
Đột nhập

Examples[edit]

  • Break ice
Mở đầu chuyện
  • Break one’s heart
Làm người Thất vọng
  • Break free
Vượt khỏi
  • Break in and entering
Xâm nhập