Các vua nhà Tấn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Miếu hiệu Thuỵ hiệu Họtên Thời gian cai trị Niên hiệu
Nhà Tây Tấn 266-316
Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế Tư Mã Ý truy tôn
Thế Tông Cảnh Hoàng Đế Tư Mã Sư truy tôn
Thái Tổ Văn Hoàng Đế Tư Mã Chiêu truy tôn
Thế Tổ Vũ Hoàng Đế Tư Mã Viêm 266-290
Không có Hiếu Huệ Hoàng Đế Tư Mã Trung 290-307
Không có Không có Tư Mã Luân 301
Không có Hiếu Hoài Hoàng Đế Tư Mã Xí 306-311
Không có Hiếu Mẫn Hoàng Đế Tư Mã Nghiệp 313-316
Nhà Đông Tấn 317-420
Trung Tông Nguyên Hoàng Đế Tư Mã Duệ 317-323
Túc Tông Minh Hoàng Đế Tư Mã Thiệu 323-325
Hiển Tông Thành Hoàng Đế Tư Mã Diễn 325-342
Không có Khang Hoàng Đế Tư Mã Nhạc 342-344
Hiếu Tông Mục Hoàng Đế Tư Mã Đam 344-361
Không có Ai Hoàng Đế Tư Mã Phi 361-365
Không có Phế ĐếHải Tây Công Tư Mã Dịch 365-371
Thái Tông Giản Văn Hoàng Đế Tư Mã Dục 371-372
Liệt Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế Tư Mã Diệu 372-396
Không có An Hoàng Đế Tư Mã Đức Tông 396-419
Không có Cung Hoàng Đế Tư Mã Đức Văn 419-420