Công nghệ 7/Chăm sóc rừng sau khi trồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chăm sóc rừng sau khi trồng để tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, có tỉ lệ sống cao.

Thời gian và số lần chăm[edit]

Thời gian[edit]

Sau khi trồng cây rừng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục 4 năm.

Số lần chăm sóc[edit]

  • Năm thứ nhất và năm thứ hai mỗi lần chăm sóc từ 2 đến 3 lần.
  • Năm thứ ba và năm thứ tư mỗi năm chăm sóc 1 – 2 lần.

Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng[edit]

  • Làm rào bảo vệ: Trồng cây dứa dại và một số cây khác, làm thành hàng rào xung quanh.
  • Phát quang: Chặt bỏ dây leo, cây hoang dại.
  • Làm cỏ: Sạch cỏ xung quanh.
  • Xới đất: Vun gốc độ sâu xới từ 13 cm.
  • Bón phân: Bón thúc trong năm đầu.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019