Công nghệ 7/Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vai trò của chăn nuôi[edit]

  • Cung cấp thực phẩm.
  • Cung cấp sức kéo.
  • Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp và nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.
  • Phục vụ lao động, vui chơi, giải trí.

Nhiệm vụ của chăn nuôi[edit]

  • Phát triển chăn nuôi toàn diện: đa dạng về vật nuôi và quy mô chăn nuôi.
  • Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
  • Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019