Cấu trúc trang mạng HTML

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cấu trúc Trang mạng HTML[edit]

Mọi trang mạng HTML đều có cấu trúc sau

<HTML>  <!--Mở đầu trang mạng-->
<TITLE> Tiêu đề trang mạng </TITLE>  <!--Tiêu đề trang mạng-->
<HEAD> Khai báo </HEAD>  <!--Đầu đề-->
<BODY> Nội dung của trang mạng </BODY>  <!--Thân bài-->
</HTML>  <!--Kết thúc trang mạng-->

Thí dụ[edit]

Trang mạng HTML đầy đủ[edit]

<html>
<head>
<title>Tên Trang Mạng</title>

<!-- Thẻ Lệnh Miêu Tả HTML -->

<!-- Định hình trang mạng -->
<style>
    Thẻ Lệnh HTML
</style>
<style scr=dinhhinh.css></style>

<!--Mả Javascript-->
<script language=javascript>
     Mả Lệnh Javascript
</script>

<script language=javascript scr=thuvienma.js></script>
</head>

<body>
Nội Dung Trang Mạng
</body>
</html>

Trang mạng mục lục[edit]

<html>
<head>
<title>Trang Mục Lục</title>
</head>
<body>
<a href=#A>A</a> | <a href=#B>B</a> | ... | <a href=#Z>Z</a></body>
<hr>
<a name=A>A
a
<hr>
<a name=B>B
b
<hr>
<a name=Z>Z
z
</html>