Chào hỏi tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Lời hỏi thăm[edit]

 • Hi / Hello
Chào bạn/Xin chào
 • How are you ? Are you OK ?
Bạn khoẻ không ?
 • I am fine / I am OK
Tôi khoẻ

Câu giới thiệu[edit]

 • I would like you to meet Mr..
Tôi muốn anh gặp o^ng ...
 • Let me introduce you to ...
Tôi muốn giới thiệu một người
 • Have you met ...
Bạn đã gặp anh ấy chưa

Câu đáp[edit]

 • Please to meet you
Hân hạnh gặp bạn
 • My pleasure
Rất hân hạnh

Lời cảm ơn[edit]

 • Thank you / Thanks
Cảm ơn
 • Thank you very much / Thanks a lot
Cảm ơn rất nhiều
 • You're welcome
Không có chi / Không gì

Lời từ biệt – Farewell[edit]

 • Bye / Bye bye / arewell
Tạm biệt
 • See you later
Hẹn gặp sau
 • See yoy again
Hẹn gặp lại
 • See you tomorrow
Mai gặp
 • Take care
Bảo trọng

Lời xin lỗi[edit]

 • Excuse me
Xin lỗi
 • Pardon me
Tha thứ cho tôi
 • Nerver mind
Bỏ đi
 • Don't mention it
Đừng để ý tới

Lời xin phép[edit]

 • Excuse me
Xin phép
 • Is it OK, if ?
Được không, nếu như...?
 • Is it OK wih you , if
 • Chiụ không, nếu như...?
 • If not too much trouble , could you ?
 • Nếu không phiền, có thể...?
 • Yes
Được
 • Great
Tốt
 • Not a problem
Không thành vấn đề
 • Easy stuff
Dễ thôi
 • Piece of cake
De^~ e.t

Lời chúc[edit]

 • Chúc mừng
Congraduation
 • Happy birthday
Chúc mừng sinh nhật
 • Happy new year
Chúc mừng năm mới
 • Good luck
Chúc may mắn
 • Một ngày vui vẻ

Câu hỏi[edit]

 • What's up ? What's the matter / What's going on ?
Có chuyện gì?
 • What is it ?
Cái gì đây/ Đây là cái gì?
 • What is that ?
Đó là cái gì?
 • Có làm phiền bạn nếu...?
 • What
Cái gì?
 • When
Khi nào?
 • Where
Ở đâu?
 • Why
Tại sao?
 • Who ? Ai?
Ai?
Vì sao?