Chèn một hàng chữ (P)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML dùng để Xuống Hàng hay tạo một hàng Chử

Cú Pháp[edit]

Xuống Hàng
<P>


Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị