Chính phủ - Government

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chế độ - Regime[edit]

 • Monarchy
Quân chủ
 • Constitutional monarchy
Quân chủ lập hiến
 • Feudal
Phong kiến
 • Communist
Cộng sản
 • Provisional Government
Chính phủ lâm thời

Đảng - Party[edit]

 • Party
Đảng
 • Socialist
Đảng xã hội
 • liberal
Đảng tự do
 • Democrat
Đảng dân chủ
 • Republic
Đảng cộng hòa
 • Conservative
Đảng bảo thủ
 • Progressive
Đảng cấp tiến