Chính trị và kinh tế

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kinh tế chính trị[edit]

Kinh tế chính trị đề cập đến các cách tiếp cận khác nhau, nhưng có liên quan, để nghiên cứu các hành vi kinh tế và chính trị, từ việc kết hợp kinh tế với các lĩnh vực khác, đến việc sử dụng các giả định cơ bản, khác nhau thách thức các giả định kinh tế chính thống.

Thị trường[edit]

Trong lý thuyết kinh tế chính thống, người ta thường nói nhiều về thị trường "tự do" và thị trường thuần túy. Kinh tế chính thống ủng hộ cách tiếp cận "laissez-faire" từ chính phủ; rằng chính phủ nên can thiệp càng ít càng tốt trong nền kinh tế, bởi vì thị trường cung cấp kết quả tối ưu, hiệu quả nhất. Do đó, họ điều chỉnh việc không quy định và tư nhân hóa như là phương tiện để đạt được thị trường "thuần túy". Tuy nhiên, kinh tế chính thống thường không thể giải thích được khoảng cách thu nhập trên thế giới lớn như thế nào, tại sao nghèo đói vẫn còn tồn tại trên khắp thế giới và thực tế là các chính phủ vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hành nền kinh tế. Kinh tế chính trị xem xét sự tương tác giữa các lực lượng chính trị và kinh tế, có liên quan cao đến các vấn đề toàn cầu của thế kỷ 21 như toàn cầu hóa,