Chú thích

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Lệnh Chú Thích dùng để ghi lại miêu tả về một sự kiện Thí dụ như Chú thích về chương trình, người biên soạn, chức năng của một trình hay một hàm hay một lệnh

Cú Pháp[edit]

<!-- Chú Thích -->


Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị