Chương trình giảng dạy ẩn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một chương trình giảng dạy ẩn là tác dụng phụ của việc học, "[bài học] được học nhưng không có ý định công khai"[1]  như truyền các chuẩn mực, giá trị và niềm tin được truyền đạt trong lớp học và môi trường xã hội.[2]  Cần đề cập rằng giờ giải lao là một phần quan trọng của chương trình giảng dạy ẩn. [3]

Bất kỳ kinh nghiệm học tập có thể bao gồm các bài học không cần thiết.[1] Chương trình giảng dạy ẩn thường đề cập đến kiến ​​thức thu được ở các trường tiểu học và trung học, thường có ý nghĩa tiêu cực trong đó trường cố gắng phát triển trí tuệ như nhau (như một mục tiêu tích cực).[4]  Chương trình giảng dạy ẩn thường đề cập đến kiến ​​thức thu được ở các trường tiểu học và trung học, thường có ý nghĩa tiêu cực trong đó trường cố gắng phát triển trí tuệ như nhau (như một mục tiêu tích cực).  Theo nghĩa này, một chương trình giảng dạy ẩn củng cố sự bất bình đẳng xã hội hiện có bằng cách giáo dục học sinh theo giai cấp và địa vị xã hội của họ . Sự phân bổ vốn văn hóa không đồng đều trong một xã hội phản ánh sự phân phối kiến ​​thức tương ứng giữa các sinh viên. [5]

Tham khảo[edit]

  1. 1.0 1.1 Martin, Jane. "What Should We Do with a Hidden Curriculum When We Find One?" The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 122–139.
  2. Giroux, Henry and Anthony Penna. "Social Education in the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum." The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 198 100–121.
  3. Cf. Kaggelaris, N. - Koutsioumari, M. I. (2015), "The breaktime as part of the hidden curriculum in Public High School", Pedagogy theory & praxis 8 (2015): 76-87 [1].
  4. Cornbleth, Catherine. "Beyond Hidden Curriculum?" Journal of Curriculum Studies. 16.1(1984): 29–36.
  5. Apple, Michael and Nancy King. "What Do Schools Teach?" The Hidden Curriculum and Moral Education. Ed. Giroux, Henry and David Purpel. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1983. 82–99.