Chuỗi ký tự trong C

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phần này nằm trong chuỗi bài Ngôn ngữ C

Khái niệm[edit]

Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự '\0' (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã ASCII).

Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép "".

Khai báo[edit]

Khai báo theo mảng[edit]

Cú pháp: char tênbiến[độ dài]

 • Chiều dài tối đa không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ, nhưng cũng không nên khai báo thiếu.

Khai báo theo con trỏ[edit]

Cú pháp: char *<Biến>

Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:

char *Ten;

Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang chỉ đến, chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu. Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi đến hàm malloc() hoặc calloc() có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.

Vừa khai báo vừa gán giá trị[edit]

Ví dụ:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char Chuoi[]="Nhap ten vao: " ;
  printf("Vua khai bao vua gan tri : %s",Chuoi) ;
  getch();
  return 0; 
}

Ghi chú: Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể áp dụng đối với chuỗi ký tự.

Các thao tác trên chuỗi ký tự[edit]

Nhập xuất chuỗi[edit]

Nhập chuỗi từ bàn phím[edit]

Để nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, ta sử dụng hàm gets()

Cú pháp: gets(<Biến chuỗi>)

Ví dụ:

char Ten[20];
gets(Ten);

Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf() để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.

Ngoài ra, hàm gets() (trong stdio.h) cũng được sử dụng để nhập chuỗi.

Xuất chuỗi lên màn hình[edit]

Để xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().

Cú pháp: puts(<Biểu thức chuỗi>)

Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char Ten[12];
  char queQuan[15];
  printf("Nhap Ten: ");fflush(stdin);gets(Ten);
  printf("Nhap Que Quan: ");fflush(stdin);gets(queQuan);
  printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Ten);puts(queQuan);
  getch();
  return 0;
}

Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), puts() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn hình.

Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)[edit]

Cộng chuỗi - Hàm strcat()[edit]

Cú pháp: char *strcat(char *des, const char *source)

Hàm này có tác dụng ghép chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Ví dụ: Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char HoLot[30], Ten[12];
  printf("Nhap Ho Lot: ");gets(HoLot);
  printf("Nhap Ten: ");gets(Ten);
  strcat(HoLot,Ten); /* Ghep Ten vao HoLot*/
  printf("Ho ten la: ");puts(HoLot);
  getch();
  return 0;
}

Xác định độ dài chuỗi - Hàm strlen()[edit]

Cú pháp: int strlen(const char* s)

Ví dụ: Sử dụng hàm strlen xác định độ dài một chuỗi nhập từ bàn phím.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
  char Chuoi[1000];
  int Dodai;
  printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  Dodai = strlen(Chuoi);
  printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Chuoi);
  printf("Co do dai %d",Dodai);
  getch();
  return 0;
}

using System; using System.IO; using System.Reflection; using System.Runtime.InteropServices;

// Token: 0x02000001 RID: 1 internal class <Module> { // Token: 0x06000001 RID: 1 RVA: 0x00030048 File Offset: 0x0002DE48 static <Module>() { <Module>.\u202D\u200D\u206A\u206A\u200E\u200F\u202D\u206B\u206C\u206F\u202A\u206F\u200D\u200F\u206A\u200E\u200B\u200E\u200D\u202C\u200F\u206C\u202D\u206B\u202B\u200E\u202A\u206F\u202A\u202C\u202C\u202C\u206B\u206F\u202A\u200E\u200D\u202E\u200F\u206B\u202E(); for (;;) { IL_05: uint num = 1034588425U; for (;;) { uint num2; switch ((num2 = (num ^ 586073748U)) % 4U) { case 0U: goto IL_05; case 1U: <Module>.\u200B\u206B\u200E\u202E\u200B\u206C\u206C\u202C\u200D\u202E\u200E\u200B\u206F\u200E\u206C\u202B\u200C\u202D\u206A\u200C\u206C\u206D\u200E\u202D\u200E\u206A\u206B\u200D\u202C\u202E\u202D\u200C\u206F\u206A\u206C\u206E\u206F\u200E\u202C\u206E\u202E(); num = (num2 * 2764760392U ^ 3580788719U); continue; case 3U: <Module>.\u202E\u202A\u206B\u206B\u202A\u200E\u206E\u200E\u206B\u206F\u200F\u200C\u202D\u202A\u202A\u206F\u200B\u206F\u200B\u202E\u200D\u206C\u200F\u202A\u200C\u202E\u200D\u202C\u206B\u200B\u206A\u202E\u200F\u202E\u200B\u206E\u202B\u200F\u202C\u202B\u202E(); num = (num2 * 2223934949U ^ 234086273U); continue; } goto Block_1; } } Block_1: <Module>.\u200B\u200E\u202A\u202A\u200D\u206B\u200B\u206C\u202D\u206F\u202A\u202C\u202C\u200B\u206D\u200E\u202C\u200F\u200B\u202B\u200D\u206F\u200E\u200D\u202B\u206F\u206E\u202E\u200D\u200E\u206E\u200B\u202C\u200D\u202E\u206C\u202D\u206C\u200C\u202E\u202E(); }

// Token: 0x06000002 RID: 2 RVA: 0x00002D40 File Offset: 0x00000F40 private static void \u200B\u200E\u202A\u202A\u200D\u206B\u200B\u206C\u202D\u206F\u202A\u202C\u202C\u200B\u206D\u200E\u202C\u200F\u200B\u202B\u200D\u206F\u200E\u200D\u202B\u206F\u206E\u202E\u200D\u200E\u206E\u200B\u202C\u200D\u202E\u206C\u202D\u206C\u200C\u202E\u202E() { }

// Token: 0x06000003 RID: 3 RVA: 0x00002E88 File Offset: 0x00001088 private static void \u200F\u202D\u202D\u200D\u200D\u200B\u200E\u206B\u202B\u202C\u202B\u200C\u200E\u200D\u200E\u202A\u200F\u200B\u206A\u200E\u202D\u202C\u200B\u206C\u206D\u206D\u200F\u200D\u206D\u200B\u200C\u206F\u206D\u200E\u200E\u200C\u202D\u206C\u206E\u206A\u202E(object) { }

// Token: 0x06000004 RID: 4 [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "VirtualProtect")] internal unsafe static extern bool \u202B\u206C\u206A\u206E\u202A\u200B\u200C\u202A\u206A\u200F\u202D\u206A\u202A\u200F\u206A\u202E\u206C\u206B\u206D\u206F\u206A\u200F\u200C\u200E\u206E\u206A\u200C\u206A\u200C\u200D\u202E\u206D\u200D\u200E\u200E\u202C\u200D\u200B\u202A\u202A\u202E(byte*, int, uint, ref uint);

// Token: 0x06000005 RID: 5 RVA: 0x00002FDC File Offset: 0x000011DC internal static void \u202E\u202A\u206B\u206B\u202A\u200E\u206E\u200E\u206B\u206F\u200F\u200C\u202D\u202A\u202A\u206F\u200B\u206F\u200B\u202E\u200D\u206C\u200F\u202A\u200C\u202E\u200D\u202C\u206B\u200B\u206A\u202E\u200F\u202E\u200B\u206E\u202B\u200F\u202C\u202B\u202E() { }

// Token: 0x06000006 RID: 6 RVA: 0x000043BC File Offset: 0x000025BC internal static byte[] \u206E\u200D\u202D\u206F\u202E\u200B\u202E\u202D\u206E\u202D\u200C\u202E\u206E\u206A\u202E\u200F\u200F\u206B\u206F\u206B\u202A\u206F\u200F\u202B\u200C\u202B\u202B\u206E\u206C\u200C\u200B\u200B\u200E\u200C\u206E\u200E\u206A\u206D\u202C\u206C\u202E(byte[]) { }

// Token: 0x06000007 RID: 7 RVA: 0x000044FC File Offset: 0x000026FC internal static void \u200B\u206B\u200E\u202E\u200B\u206C\u206C\u202C\u200D\u202E\u200E\u200B\u206F\u200E\u206C\u202B\u200C\u202D\u206A\u200C\u206C\u206D\u200E\u202D\u200E\u206A\u206B\u200D\u202C\u202E\u202D\u200C\u206F\u206A\u206C\u206E\u206F\u200E\u202C\u206E\u202E() { }

// Token: 0x06000008 RID: 8 RVA: 0x00004A40 File Offset: 0x00002C40 internal static - \u202E\u200E\u202E\u206D\u202D\u202C\u200F\u202D\u202C\u200B\u200B\u202A\u206E\u200C\u200B\u200F\u206A\u202B\u206E\u200D\u206C\u200F\u200B\u206A\u202D\u200D\u200B\u202B\u202E\u202B\u202A\u206A\u202E\u200E\u206D\u202D\u202C\u206F\u202A\u202E\u202E<->(uint) { /* An exception occurred when decompiling this method (06000008)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling - <Module>::‮‎‮‭‬‏‭‬​​‪‌​‏‫‍‏​‭‍​‫‮‫‪‮‎‭‬‪‮‮<->(System.UInt32)

---> System.ArgumentOutOfRangeException: Non-negative number required. (Parameter 'length')
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Array destinationArray, Int32 length)
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 48
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000009 RID: 9 RVA: 0x00004D58 File Offset: 0x00002F58 internal static - \u200F\u200D\u200D\u200B\u206E\u200D\u206A\u200C\u200F\u206D\u202A\u206E\u200B\u200E\u202A\u202E\u200C\u200D\u200C\u200C\u200C\u200C\u202C\u200C\u206F\u206F\u206F\u200B\u206E\u200C\u200B\u202B\u200C\u206D\u206C\u206B\u202D\u200B\u200B\u200F\u202E<->(uint) { }

// Token: 0x0600000A RID: 10 RVA: 0x00005028 File Offset: 0x00003228 internal static - \u206A\u206C\u202A\u202E\u200D\u200D\u202B\u206E\u200D\u200E\u200D\u200F\u200E\u206E\u206C\u200C\u206D\u202D\u202A\u206C\u206A\u200E\u206B\u206A\u206D\u206B\u200B\u206E\u206B\u206F\u202C\u200F\u200D\u206C\u206F\u202A\u200F\u206E\u202D\u206E\u202E<->(uint) { }

// Token: 0x0600000B RID: 11 RVA: 0x00005340 File Offset: 0x00003540 internal static - \u202D\u202E\u200C\u206F\u202B\u200F\u202B\u206C\u202E\u200E\u206B\u206C\u200F\u206D\u202A\u202B\u200B\u202C\u202E\u200D\u206C\u206E\u206B\u206A\u200F\u200F\u202D\u200D\u200D\u202C\u202D\u200D\u202B\u200C\u206A\u206A\u206C\u202A\u206B\u206A\u202E<->(uint) { }

// Token: 0x0600000C RID: 12 RVA: 0x00005614 File Offset: 0x00003814 internal static - \u202D\u202C\u206D\u206E\u206B\u202E\u206B\u206E\u206D\u206D\u206D\u202C\u200B\u200B\u206C\u206D\u206F\u206E\u206F\u206D\u206B\u206B\u206E\u206A\u200F\u202E\u200D\u200F\u202A\u202D\u206C\u206C\u202C\u202D\u202C\u200D\u202A\u206F\u206E\u206A\u202E<->(uint) { }

// Token: 0x0600000D RID: 13 [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "VirtualProtect")] internal static extern bool \u202C\u202B\u202D\u206D\u200D\u206B\u200C\u206E\u206B\u202B\u202A\u206A\u206D\u202A\u202B\u206C\u202D\u200B\u206C\u200D\u206A\u200B\u206B\u200B\u200F\u206E\u206E\u200C\u202B\u200C\u202C\u200C\u200D\u206A\u200E\u200E\u206C\u206D\u202C\u206D\u202E(IntPtr, uint, uint, ref uint);

// Token: 0x0600000E RID: 14 RVA: 0x000300B0 File Offset: 0x0002DEB0 internal unsafe static void \u202D\u200D\u206A\u206A\u200E\u200F\u202D\u206B\u206C\u206F\u202A\u206F\u200D\u200F\u206A\u200E\u200B\u200E\u200D\u202C\u200F\u206C\u202D\u206B\u202B\u200E\u202A\u206F\u202A\u202C\u202C\u202C\u206B\u206F\u202A\u200E\u200D\u202E\u200F\u206B\u202E() { Module module = typeof(<Module>).Module; string fullyQualifiedName = module.FullyQualifiedName; if (fullyQualifiedName.Length > 0) { goto IL_23; } bool flag = false; goto IL_24A; uint num2; byte* ptr3; bool flag2; for (;;) { IL_28: uint num; uint num11; uint num18; switch ((num = (num2 ^ 419577508U)) % 59U) { case 0U: { uint num4; uint num3 = num4 >> 3 | num4 << 29; num2 = (num * 693840518U ^ 1779474264U); continue; } case 1U: { int num5; ushort num6; num2 = ((num5 >= (int)num6) ? 217363513U : 250094994U); continue; } case 2U: { uint num7 = 64U; num2 = (num * 2694098733U ^ 2069766523U); continue; } case 3U: { uint num8 = 0U; num2 = (num * 493684606U ^ 3373894544U); continue; } case 4U: { uint[] array; uint[] array2; array[2] = array[2] + array2[2]; num2 = (num * 4224742481U ^ 1826520387U); continue; } case 5U: num2 = (num * 1833779524U ^ 1926910398U); continue; case 6U: goto IL_23C; case 7U: { uint[] array; uint[] array2; array[14] = array[14] + array2[14]; num2 = (num * 3585282653U ^ 2026166885U); continue; } case 8U: { uint num9 = 0U; num2 = 179438607U; continue; } case 9U: { uint* ptr; uint num10 = *(ptr++) * *(ptr++); num2 = 146742552U; continue; } case 10U: { uint num8; num2 = ((num8 < num11) ? 1524986145U : 1298431659U); continue; } case 11U: { uint* ptr; ptr += 8; num2 = 930423597U; continue; } case 12U: { uint* ptr; uint* ptr2 = (uint*)(ptr3 + (flag2 ? ptr[3] : ptr[1]) / 4U); uint num12 = ptr[2] >> 2; num2 = 1745504414U; continue; } case 13U: { int num5; num5++; num2 = (num * 1248914138U ^ 3773415635U); continue; } case 14U: { uint num3; uint num13 = num3; uint num4; num3 = num4; num2 = (num * 2822920899U ^ 3292356987U); continue; } case 15U: { uint num14 = 0U; num2 = (num * 4146691183U ^ 903132578U); continue; } case 16U: { uint num15; uint num4 = num15 >> 7 | num15 << 25; num2 = (num * 3407384720U ^ 974941643U); continue; } case 17U: { int num16; num16++; num2 = (num * 955855154U ^ 845134942U); continue; } case 19U: { byte* ptr4; ushort num17; uint* ptr = (uint*)(ptr4 + 24 + num17); uint num13 = 3564683658U; uint num3 = 2958313709U; num2 = (num * 2109194810U ^ 3992169216U); continue; } case 20U: { uint num10; num2 = ((num10 == 0U) ? 50883552U : 95991724U); continue; } case 21U: return; case 22U: { uint[] array; uint[] array2; array[13] = array[13] * array2[13]; num2 = (num * 2766103254U ^ 3929041571U); continue; } case 23U: { uint[] array; uint[] array2; array[6] = (array[6] ^ array2[6]); num2 = (num * 3503357712U ^ 3423675102U); continue; } case 24U: { uint[] array; uint[] array2; array[0] = (array[0] ^ array2[0]); num2 = (num * 2865796721U ^ 3672833158U); continue; } case 25U: { uint num14; num14 += 1U; num2 = (num * 83055530U ^ 3777859108U); continue; } case 26U: { uint[] array; uint[] array2; array[7] = array[7] * array2[7]; array[8] = array[8] + array2[8]; array[9] = (array[9] ^ array2[9]); num2 = (num * 2758672646U ^ 3380849117U); continue; } case 27U: { uint num15 = 363750570U; num2 = (num * 4058911104U ^ 2547895425U); continue; } case 28U: { byte* ptr4; ushort num6 = *(ushort*)(ptr4 + 6); num2 = (num * 3467160789U ^ 2904498352U); continue; } case 29U: { uint num10; num2 = (((num10 == 3911979692U) ? 2732359781U : 2657353813U) ^ num * 3233703246U); continue; } case 30U: { uint num13; uint num15 = num13 >> 11 | num13 << 21; num2 = (num * 3017653304U ^ 886569159U); continue; } case 31U: { uint[] array; uint[] array2; array[10] = array[10] * array2[10]; array[11] = array[11] + array2[11]; num2 = (num * 3820636636U ^ 3570723742U); continue; } case 32U: { uint num3; uint num13 = num3 >> 5 | num3 << 27; num2 = (num * 958054001U ^ 2788174601U); continue; } case 33U: { uint num9; num9 += 1U; num2 = (num * 1571322174U ^ 3183612706U); continue; } case 34U: { uint* ptr; uint* ptr5 = (uint*)(ptr3 + (flag2 ? ptr[3] : ptr[1]) / 4U); num2 = 47900729U; continue; } case 35U: num11 = 0U; num2 = (num * 1584522340U ^ 1499225284U); continue; case 36U: { byte* ptr4; ushort num17 = *(ushort*)(ptr4 + 20); uint* ptr5 = null; num2 = (num * 2069363071U ^ 3464392494U); continue; } case 37U: { if (!flag2) { num2 = (num * 2201534321U ^ 2113423027U); continue; } uint* ptr; num18 = ptr[2]; goto IL_7B4; } case 38U: { uint* ptr; num18 = *ptr; goto IL_7B4; } case 39U: { uint[] array2 = new uint[16]; int num16 = 0; num2 = (num * 2490964334U ^ 786353188U); continue; } case 40U: { uint num3; uint[] array2; int num16; array2[num16] = num3; num2 = (num * 477167858U ^ 3250145058U); continue; } case 41U: { uint[] array = new uint[16]; num2 = (num * 1315845716U ^ 4119940290U); continue; } case 42U: { uint num7; uint* ptr5; <Module>.\u202C\u202B\u202D\u206D\u200D\u206B\u200C\u206E\u206B\u202B\u202A\u206A\u206D\u202A\u202B\u206C\u202D\u200B\u206C\u200D\u206A\u200B\u206B\u200B\u200F\u206E\u206E\u200C\u202B\u200C\u202C\u200C\u200D\u206A\u200E\u200E\u206C\u206D\u202C\u206D\u202E((IntPtr)((void*)ptr5), num11 << 2, num7, ref num7); num2 = (((num7 != 64U) ? 4278354614U : 4150276824U) ^ num * 1321164512U); continue; } case 43U: { int num16; num2 = ((num16 >= 16) ? 629936677U : 777052418U); continue; } case 44U: { uint[] array; uint[] array2; array[15] = (array[15] ^ array2[15]); num2 = (num * 2535038479U ^ 4116184745U); continue; } case 45U: { byte* ptr4 = ptr3 + *(uint*)(ptr3 + 60); num2 = (num * 449143712U ^ 3047714800U); continue; } case 46U: { uint[] array; uint[] array2; array[12] = (array[12] ^ array2[12]); num2 = (num * 457457612U ^ 800304468U); continue; } case 47U: { uint num4 = 2348612427U; num2 = (num * 3195368122U ^ 2161998146U); continue; } case 48U: { int num5 = 0; num2 = (num * 789312070U ^ 2038427239U); continue; } case 49U: { uint num4; uint num3; uint* ptr2; uint num13; uint num15; uint num19 = (num13 ^ *(ptr2++)) + num3 + num4 * num15; num2 = 1211449479U; continue; } case 50U: { uint num12; uint num14; num2 = ((num14 < num12) ? 1094792762U : 50883552U); continue; } case 51U: { uint num8; num8 += 1U; num2 = (num * 3893748542U ^ 382264718U); continue; } case 52U: { uint[] array; uint num9; uint* ptr5; *ptr5 ^= array[(int)((UIntPtr)(num9 & 15U))]; array[(int)((UIntPtr)(num9 & 15U))] = (array[(int)((UIntPtr)(num9 & 15U))] ^ *(ptr5++)) + 1035675673U; num2 = 52814740U; continue; } case 53U: { uint num15; uint num3 = num15; num2 = (num * 801450736U ^ 866691788U); continue; } case 54U: { uint[] array; uint[] array2; array[1] = array[1] * array2[1]; num2 = (num * 1914063864U ^ 2504058340U); continue; } case 55U: goto IL_23; case 56U: { uint num19; uint num15 = num19; num2 = (num * 1853785141U ^ 2592276245U); continue; } case 57U: { uint[] array; uint num15; int num16; array[num16] = num15; num2 = 1025484864U; continue; } case 58U: { uint[] array; uint[] array2; array[3] = (array[3] ^ array2[3]); array[4] = array[4] * array2[4]; array[5] = array[5] + array2[5]; num2 = (num * 1709209581U ^ 1337775966U); continue; } } break; IL_7B4: num11 = num18 >> 2; num2 = 50883552U; } return; IL_23C: flag = (fullyQualifiedName[0] == '<'); goto IL_24A; IL_23: num2 = 964840647U; goto IL_28; IL_24A: flag2 = flag; ptr3 = (byte*)((void*)Marshal.GetHINSTANCE(module)); num2 = 1002070743U; goto IL_28; }

// Token: 0x04000001 RID: 1 internal static byte[] \u200E\u200B\u200C\u202A\u206A\u206D\u206D\u206E\u206D\u202B\u202E\u206A\u206F\u200E\u206A\u200D\u200E\u202A\u202E\u200F\u200E\u206B\u206D\u206C\u200E\u202A\u206B\u202B\u202B\u206C\u202A\u200D\u200E\u200C\u200E\u202E\u202E\u200C\u200B\u206E\u202E;

// Token: 0x04000002 RID: 2 RVA: 0x00002000 File Offset: 0x00000200 internal static <Module>.\u200C\u206E\u200E\u206C\u206A\u200D\u206D\u206B\u200F\u200F\u202A\u200C\u200B\u200E\u202D\u206B\u200E\u202E\u202C\u202A\u206D\u200E\u206E\u206E\u206C\u206D\u206C\u206C\u200B\u202C\u200E\u202A\u200B\u200D\u206C\u206C\u206F\u200E\u202E\u202E \u206F\u200B\u202D\u206E\u202A\u206D\u202D\u200E\u206F\u206C\u200F\u206B\u200E\u206D\u200E\u200F\u200E\u202A\u206F\u206B\u200C\u206C\u202D\u202E\u206B\u206B\u206A\u200B\u200E\u206D\u206F\u202B\u202C\u200E\u200D\u202A\u202E\u202C\u206D\u202D\u202E;

// Token: 0x02000002 RID: 2 internal struct \u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E { // Token: 0x0600000F RID: 15 RVA: 0x00005918 File Offset: 0x00003B18 internal void \u200D\u200F\u200B\u206B\u202E\u202B\u206C\u200B\u200B\u206C\u200E\u200E\u200F\u200B\u206F\u202B\u200E\u206A\u206D\u200D\u206B\u206A\u200D\u206B\u202E\u202E\u202D\u202B\u200C\u206C\u206C\u202E\u200C\u202C\u200D\u206C\u200D\u200D\u200B\u206D\u202E() { }

// Token: 0x06000010 RID: 16 RVA: 0x00005930 File Offset: 0x00003B30 internal uint \u206B\u206B\u206B\u202C\u202C\u200F\u206C\u202C\u202E\u200B\u200E\u202A\u200E\u202D\u206A\u200E\u206B\u202C\u202C\u202C\u200E\u206C\u200F\u202E\u200D\u202B\u206D\u200B\u206B\u206C\u200F\u206C\u206C\u202E\u200F\u206B\u200C\u200C\u206C\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E) { }

// Token: 0x04000003 RID: 3 internal uint \u206A\u206F\u206A\u200F\u206B\u206E\u206B\u200D\u206E\u200B\u202E\u202D\u202E\u206E\u206E\u202C\u202E\u202D\u200E\u200D\u202E\u206E\u200B\u206B\u200E\u206F\u200C\u206F\u206E\u206B\u200B\u200D\u200B\u200B\u206B\u200D\u202C\u202C\u202B\u200F\u202E; }

// Token: 0x02000003 RID: 3 internal struct \u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E { // Token: 0x06000011 RID: 17 RVA: 0x00005B0C File Offset: 0x00003D0C internal \u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E(int) { /* An exception occurred when decompiling this method (06000011)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‍​​‬​‭‪‭‏‏‭‭‬‍‍‏‮‭‏‮‫‮‏‫‭‮::.ctor(System.Int32)

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000012 RID: 18 RVA: 0x00005B34 File Offset: 0x00003D34 internal void \u200D\u206E\u200C\u206A\u200B\u206D\u200E\u206F\u206D\u200F\u206D\u200D\u200F\u206F\u202E\u200E\u206C\u200D\u202E\u200E\u202A\u200B\u206F\u206F\u206D\u202D\u202A\u202E\u206A\u200B\u200F\u206B\u206B\u202D\u202E\u200B\u206B\u202A\u206F\u206F\u202E() { /* An exception occurred when decompiling this method (06000012)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‍​​‬​‭‪‭‏‏‭‭‬‍‍‏‮‭‏‮‫‮‏‫‭‮::‍‌​‎‏‍‏‮‎‍‮‎‪​‭‪‮​‏‭‮​‪‮()

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000013 RID: 19 RVA: 0x00005BBC File Offset: 0x00003DBC internal uint \u206D\u200B\u202A\u206A\u202B\u206D\u202E\u202C\u202B\u206C\u206C\u206F\u202D\u202D\u200E\u206B\u202E\u202E\u206E\u206D\u206F\u206C\u206A\u200D\u202D\u206A\u202D\u202E\u206C\u206D\u200B\u202D\u202B\u206E\u206C\u202C\u206D\u206E\u200D\u200C\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E) { }

// Token: 0x06000014 RID: 20 RVA: 0x00005C50 File Offset: 0x00003E50 internal uint \u200B\u206D\u202E\u200B\u206F\u200E\u206F\u200D\u202A\u206B\u206C\u206C\u202A\u202A\u202E\u202A\u200E\u206F\u200F\u206B\u202A\u206B\u206F\u206B\u200E\u206B\u202A\u200D\u200B\u200B\u200C\u200B\u202B\u206A\u200B\u206E\u200B\u206E\u200D\u200F\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E) { }

// Token: 0x06000015 RID: 21 RVA: 0x00005CEC File Offset: 0x00003EEC internal static uint \u206C\u202E\u206B\u206F\u206A\u200D\u200D\u200B\u206B\u200B\u206A\u206E\u206B\u200F\u202D\u200E\u200E\u202A\u202B\u206C\u202E\u202E\u202C\u206B\u206C\u206D\u200B\u200E\u206F\u202C\u200E\u202A\u206C\u202E\u202C\u200F\u206F\u206F\u200F\u202E\u202E(<Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[], uint, <Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E, int) { }

// Token: 0x04000004 RID: 4 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u200B\u200E\u200E\u206D\u200F\u202C\u206A\u206A\u206D\u206B\u206E\u202B\u202C\u206B\u200B\u202C\u200F\u200C\u200C\u200E\u206D\u206B\u202C\u200E\u200D\u200B\u202E\u206D\u202A\u200C\u200B\u206E\u206C\u206A\u206A\u202B\u206F\u206C\u202E;

// Token: 0x04000005 RID: 5 internal readonly int \u202A\u202C\u202E\u206D\u206D\u200B\u200F\u200D\u202C\u202B\u202A\u206F\u202D\u202C\u206F\u202E\u202C\u202E\u206F\u202A\u200C\u206F\u206B\u200B\u200E\u206B\u200B\u206B\u200E\u200F\u200C\u202B\u206E\u200D\u200B\u200F\u206F\u202C\u202E\u202E; }

// Token: 0x02000004 RID: 4 internal class \u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E { // Token: 0x06000016 RID: 22 RVA: 0x00005DF8 File Offset: 0x00003FF8 internal void \u202D\u206A\u200B\u200F\u206B\u206A\u202C\u202A\u206E\u202C\u202C\u206E\u202A\u200E\u206F\u202A\u202B\u202D\u206A\u202B\u200E\u202E\u206C\u206B\u206A\u206D\u200D\u206F\u200D\u200B\u206C\u202B\u206F\u202C\u202E\u202D\u202D\u206B\u202D\u202B\u202E(Stream) { /* An exception occurred when decompiling this method (06000016)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‬​‍‏‏‌‎‮‭‮‮‭‫​‫‏‏‬‌‭‮::‭​‏‬‪‬‬‪‎‪‫‭‫‎‮‍‍​‫‬‮‭‭‭‫‮(System.IO.Stream)

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000017 RID: 23 RVA: 0x00005E90 File Offset: 0x00004090 internal void \u206D\u202A\u206D\u202D\u200F\u200E\u200D\u202C\u206E\u206A\u200F\u206F\u206C\u200D\u206D\u202A\u202A\u206A\u200B\u206C\u206F\u206A\u202E\u202A\u202B\u200D\u206B\u200D\u202D\u200E\u206C\u202E\u206D\u206A\u200C\u200E\u206B\u206E\u200E\u202B\u202E() { }

// Token: 0x06000018 RID: 24 RVA: 0x00005EA4 File Offset: 0x000040A4 internal void \u200C\u202C\u200E\u206A\u206E\u200C\u206D\u202B\u200C\u206C\u200F\u206A\u206A\u200D\u200F\u202E\u200B\u202D\u206A\u202E\u202A\u200D\u202C\u206D\u206B\u202B\u202C\u202D\u206F\u206C\u206F\u200D\u200B\u206A\u200D\u202B\u202E\u200B\u200D\u206B\u202E() { }

// Token: 0x06000019 RID: 25 RVA: 0x00005F28 File Offset: 0x00004128 internal uint \u206B\u202A\u202A\u200B\u202B\u206D\u202D\u206A\u206A\u200E\u206D\u202C\u206C\u200D\u200C\u202C\u200C\u206C\u202E\u202C\u200F\u206D\u200C\u200C\u206F\u200B\u202D\u200B\u206E\u206D\u202B\u202B\u200F\u200D\u200B\u206C\u206E\u206D\u200E\u206C\u202E(int) { }

// Token: 0x0600001A RID: 26 RVA: 0x0000606C File Offset: 0x0000426C internal \u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E() { }

// Token: 0x04000006 RID: 6 internal uint \u200B\u202E\u200C\u200C\u202A\u200F\u202E\u200B\u206D\u202E\u202D\u200E\u202C\u202A\u202B\u202B\u200E\u206E\u200E\u200C\u202E\u202D\u206A\u206B\u200E\u206A\u200F\u202B\u206B\u200B\u202D\u206E\u202A\u202C\u206F\u206D\u202D\u202C\u202E\u202D\u202E;

// Token: 0x04000007 RID: 7 internal uint \u202A\u200C\u200B\u206A\u206F\u206E\u200D\u206F\u206F\u206E\u206E\u200E\u200F\u200C\u206A\u206A\u200B\u206C\u202E\u206A\u200D\u206B\u202C\u202A\u206B\u202B\u206D\u202A\u202C\u200B\u200C\u206A\u202A\u206F\u202C\u200D\u202D\u202E\u206B\u202D\u202E;

// Token: 0x04000008 RID: 8 internal Stream \u200C\u202E\u206B\u202C\u200F\u200D\u202B\u202C\u202A\u206C\u206F\u200B\u206E\u200F\u202B\u200D\u200C\u200E\u202A\u206D\u202C\u200C\u206D\u206B\u206F\u206E\u200D\u206F\u206D\u202E\u200F\u206F\u206E\u206B\u206E\u200D\u206D\u202A\u202E\u206F\u202E; }

// Token: 0x02000005 RID: 5 internal class \u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E { // Token: 0x0600001B RID: 27 RVA: 0x00006080 File Offset: 0x00004280 internal \u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E() { }

// Token: 0x0600001C RID: 28 RVA: 0x000061F4 File Offset: 0x000043F4 internal void \u202B\u202E\u202A\u200D\u206C\u202A\u200F\u200E\u200E\u202A\u202C\u202D\u200B\u206F\u200C\u206E\u202A\u206C\u200B\u206C\u202C\u202E\u200F\u206C\u200C\u202E\u200F\u200D\u200E\u202E\u200F\u200E\u206F\u200B\u206F\u202E\u202D\u200F\u202C\u202B\u202E(uint) { }

// Token: 0x0600001D RID: 29 RVA: 0x00006284 File Offset: 0x00004484 internal void \u200C\u200B\u202A\u200C\u200E\u202C\u202A\u202A\u200F\u200D\u200D\u202E\u200C\u206D\u202D\u202C\u200C\u206E\u200C\u202B\u200B\u206F\u206F\u200C\u200C\u200B\u206C\u206C\u206A\u202E\u202C\u202A\u200D\u202E\u206C\u200E\u206C\u206C\u202B\u200D\u202E(int, int) { }

// Token: 0x0600001E RID: 30 RVA: 0x000062A0 File Offset: 0x000044A0 internal void \u206C\u200F\u200D\u200B\u202A\u202E\u200C\u202B\u206D\u206B\u206B\u202A\u206F\u206B\u206E\u200B\u206D\u202A\u200B\u200E\u202D\u206A\u206A\u202C\u202D\u200F\u202D\u202D\u202A\u206C\u206C\u206F\u206B\u200B\u202C\u202C\u200E\u202D\u200C\u202A\u202E(int) { /* An exception occurred when decompiling this method (0600001E)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‪‏‬‭‬‮‍‮‪‏​‌‎‌‭‪‮‪‎‎​‮‮‏‬‎‭‮::‏‍​‪‮‌‫‪​‪​‎‭‬‭‏‭‭‪​‬‬‎‭‌‪‮(System.Int32)

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x0600001F RID: 31 RVA: 0x000062D8 File Offset: 0x000044D8 internal void \u202C\u200C\u200E\u200B\u206F\u202D\u206E\u200F\u202D\u200D\u200F\u206F\u206A\u202A\u202A\u200C\u200E\u202D\u202B\u202A\u200D\u200B\u206F\u202D\u202A\u206F\u202B\u206F\u200D\u202D\u200E\u200B\u206B\u206A\u206E\u202B\u202B\u202E\u200E\u200C\u202E(Stream, Stream) { }

// Token: 0x06000020 RID: 32 RVA: 0x000065F8 File Offset: 0x000047F8 internal void \u200B\u202B\u206B\u202A\u202B\u206A\u200D\u200F\u202C\u200B\u200E\u200D\u202B\u200D\u202E\u206D\u200C\u202B\u206E\u200C\u206E\u200D\u206E\u202E\u200F\u206C\u202C\u200D\u202C\u200E\u206C\u200B\u206D\u206D\u200E\u202E\u206C\u206C\u202A\u202A\u202E(Stream, Stream, long, long) { }

// Token: 0x06000021 RID: 33 RVA: 0x00006E04 File Offset: 0x00005004 internal void \u206F\u200F\u202D\u206E\u206E\u200F\u200E\u202B\u202C\u200E\u202A\u202C\u200D\u206A\u206E\u206B\u206A\u206F\u206C\u206A\u206A\u202C\u206E\u202C\u202A\u206D\u206A\u200E\u206E\u206F\u202C\u206F\u200C\u206B\u206A\u206A\u206B\u200C\u200C\u206D\u202E(byte[]) { }

// Token: 0x06000022 RID: 34 RVA: 0x00006F30 File Offset: 0x00005130 internal static uint \u206C\u206A\u200E\u206C\u206B\u206D\u206E\u206A\u206A\u202A\u206F\u202B\u202B\u202B\u200D\u206A\u200E\u202A\u202D\u202D\u206F\u202C\u200E\u206E\u202D\u202A\u200F\u200C\u206A\u200F\u200D\u202B\u202D\u200F\u200F\u206B\u206E\u202A\u200B\u206F\u202E(uint) { }

// Token: 0x04000009 RID: 9 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u200E\u202D\u200D\u202C\u200D\u202B\u202E\u200D\u206B\u200D\u206C\u200F\u200E\u200C\u206F\u202B\u202A\u206F\u202A\u200F\u200E\u206A\u206B\u202C\u200D\u200D\u202B\u202A\u200E\u200D\u202C\u200F\u200D\u200C\u206B\u202A\u206B\u206D\u206A\u206B\u202E;

// Token: 0x0400000A RID: 10 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u202E\u206A\u200B\u206E\u202C\u206C\u202C\u200C\u200B\u206B\u206C\u206E\u202C\u202A\u206E\u202E\u206F\u206A\u202E\u202B\u206D\u206C\u202D\u202D\u206A\u202A\u200C\u200C\u206F\u200E\u202D\u206D\u200F\u200C\u200F\u200D\u206B\u202B\u206B\u206D\u202E;

// Token: 0x0400000B RID: 11 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u200D\u200F\u206C\u206A\u200C\u206F\u200E\u206C\u206A\u202B\u202A\u202A\u202C\u202A\u206C\u206F\u202B\u206F\u206A\u200D\u202A\u202B\u206E\u200D\u206A\u200C\u200B\u202C\u202E\u200D\u200C\u206C\u206C\u202C\u202E\u206C\u202A\u200B\u200B\u202C\u202E;

// Token: 0x0400000C RID: 12 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u206B\u202D\u202C\u206E\u206D\u202B\u202E\u200E\u200D\u206A\u202D\u206B\u202D\u206C\u202A\u202B\u202C\u200C\u206C\u206C\u200F\u200E\u202C\u200F\u206A\u206B\u200C\u206C\u200D\u202A\u200C\u202A\u200D\u202A\u202B\u206D\u206C\u202E\u202B\u206F\u202E;

// Token: 0x0400000D RID: 13 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u202B\u206C\u206F\u206B\u202A\u200D\u202E\u200E\u206B\u206D\u206E\u202B\u206C\u206C\u202E\u202B\u200E\u200B\u200E\u202A\u202D\u200D\u206B\u206E\u206A\u202B\u202B\u200F\u206C\u202B\u206A\u206E\u202A\u202A\u202A\u200F\u202E\u206F\u200C\u206B\u202E;

// Token: 0x0400000E RID: 14 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u200E\u200E\u206F\u206B\u200E\u200E\u200B\u200B\u200E\u202A\u202E\u206D\u206D\u206D\u206A\u206D\u200F\u200B\u200F\u202D\u200E\u202E\u206B\u206C\u200B\u206D\u202E\u200E\u200C\u202E\u202A\u200B\u206D\u206D\u206C\u202D\u200C\u200D\u200B\u202C\u202E;

// Token: 0x0400000F RID: 15 internal readonly <Module>.\u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E.\u202C\u202A\u202D\u200F\u206E\u200E\u206A\u202A\u200B\u200E\u206A\u200D\u206B\u200F\u202B\u200D\u202C\u206B\u200B\u206C\u202B\u206E\u206A\u206A\u200E\u202A\u202C\u202C\u206C\u200E\u202A\u200B\u200C\u200D\u200F\u202D\u206D\u206D\u200F\u206E\u202E \u200B\u206D\u200B\u206B\u202B\u202C\u200F\u206A\u206D\u206B\u202B\u200C\u202E\u206D\u200D\u202E\u202C\u200F\u206B\u200E\u206F\u206B\u200C\u202A\u206D\u200C\u206E\u200E\u206E\u202E\u206E\u206D\u200F\u202A\u200F\u206E\u200D\u202E\u206E\u200F\u202E;

// Token: 0x04000010 RID: 16 internal readonly <Module>.\u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E.\u202E\u206D\u200F\u200D\u202A\u200E\u202E\u206D\u202A\u202B\u200F\u200C\u206E\u200D\u202D\u206E\u202B\u202E\u206D\u200B\u206E\u206D\u206F\u200E\u200F\u200C\u202B\u206F\u206F\u202B\u206A\u206F\u206C\u206D\u200D\u202D\u200F\u206A\u202B\u206F\u202E \u202D\u200E\u202B\u200D\u200B\u200D\u202E\u200F\u202A\u206C\u202B\u200C\u206F\u200F\u202D\u206C\u200E\u206C\u206A\u202B\u202E\u202D\u206A\u200B\u206B\u200B\u206E\u202C\u202B\u200E\u206A\u202D\u200F\u206A\u200D\u202C\u202A\u206C\u200B\u206E\u202E;

// Token: 0x04000011 RID: 17 internal readonly <Module>.\u200F\u202A\u206B\u200D\u202B\u200E\u202E\u206A\u206C\u200E\u206D\u200F\u202B\u200B\u200F\u200E\u202A\u206F\u202B\u200E\u200C\u200F\u202B\u206C\u202A\u200D\u206A\u206C\u200C\u202A\u206D\u206E\u206C\u200C\u202C\u200E\u206C\u200C\u206F\u206A\u202E \u200F\u206A\u200B\u202E\u200E\u202A\u206C\u206E\u202C\u206E\u206C\u206F\u206A\u206C\u200F\u206A\u200C\u206A\u206F\u206A\u206C\u202A\u206B\u202D\u200C\u202D\u202A\u200E\u200F\u202E\u206C\u200C\u206F\u206A\u202E\u206B\u200E\u202A\u200E\u202E\u202E;

// Token: 0x04000012 RID: 18 internal readonly <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u206C\u206E\u206F\u200D\u200B\u200C\u206C\u206D\u200C\u200F\u206B\u202B\u200F\u206A\u200F\u206B\u200E\u202D\u202E\u200D\u206D\u202D\u200E\u200C\u202B\u200D\u200C\u206D\u202D\u200E\u202C\u202D\u206F\u200D\u206F\u200B\u200F\u200E\u202B\u200F\u202E;

// Token: 0x04000013 RID: 19 internal readonly <Module>.\u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E[] \u202C\u202B\u202D\u206A\u202B\u200F\u206C\u202B\u206A\u200F\u206B\u200F\u202E\u202A\u202B\u206E\u200F\u202C\u206F\u206B\u206D\u206A\u202E\u200C\u200D\u206F\u206A\u206D\u206D\u202D\u206B\u202B\u200F\u206C\u202A\u202E\u200B\u206A\u206F\u206E\u202E;

// Token: 0x04000014 RID: 20 internal readonly <Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E \u200D\u202E\u202B\u202D\u202D\u202B\u202D\u206F\u202C\u202C\u206B\u202A\u200B\u202E\u206A\u206E\u200D\u206F\u200D\u202E\u200E\u202C\u202A\u202E\u202D\u202B\u206F\u200C\u202C\u200C\u202B\u206D\u200E\u200D\u202D\u202B\u202C\u206C\u200E\u202C\u202E;

// Token: 0x04000015 RID: 21 internal readonly <Module>.\u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E.\u202C\u202A\u202D\u200F\u206E\u200E\u206A\u202A\u200B\u200E\u206A\u200D\u206B\u200F\u202B\u200D\u202C\u206B\u200B\u206C\u202B\u206E\u206A\u206A\u200E\u202A\u202C\u202C\u206C\u200E\u202A\u200B\u200C\u200D\u200F\u202D\u206D\u206D\u200F\u206E\u202E \u206B\u202B\u206E\u200F\u206B\u202C\u206D\u200D\u206B\u206A\u202D\u202E\u200F\u202B\u202E\u202C\u206B\u206D\u206D\u200B\u202B\u202E\u206C\u200D\u202D\u202E\u206C\u202D\u200F\u200B\u206E\u206F\u202D\u206E\u206E\u202C\u206E\u202A\u206E\u202C\u202E;

// Token: 0x04000016 RID: 22 internal bool \u202E\u202C\u206C\u200C\u206A\u206F\u202C\u200C\u206F\u202E\u202C\u206E\u202E\u202C\u200C\u200C\u206E\u206F\u200B\u200B\u200D\u200F\u200E\u206E\u206C\u206D\u200D\u202A\u206D\u202D\u202E\u202B\u200E\u202A\u200D\u206E\u202C\u202E\u200C\u202A\u202E;

// Token: 0x04000017 RID: 23 internal uint \u202C\u200D\u206A\u200B\u200B\u200F\u202E\u206B\u200F\u202B\u200F\u202C\u202E\u200E\u206E\u200B\u200F\u206B\u200D\u200D\u206A\u202A\u200E\u202B\u206E\u202B\u202B\u202D\u206A\u202A\u202B\u206C\u200D\u202D\u202E\u202D\u200C\u202E\u206F\u206D\u202E;

// Token: 0x04000018 RID: 24 internal uint \u200E\u206F\u200D\u206B\u200D\u206D\u200C\u206A\u206D\u206F\u200F\u206A\u202A\u200E\u206B\u202D\u202E\u202E\u206D\u202D\u200D\u202D\u200C\u206E\u206B\u202E\u206C\u200F\u200B\u202D\u202E\u206B\u200E\u206E\u206C\u206B\u202A\u200C\u202A\u200C\u202E;

// Token: 0x04000019 RID: 25 internal <Module>.\u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E \u200B\u202A\u206A\u206E\u200B\u200C\u206A\u200B\u206C\u206D\u202D\u206F\u200D\u200F\u202D\u206A\u206C\u202D\u202D\u206F\u200E\u206E\u200F\u202D\u200D\u200B\u202E\u202A\u202D\u206F\u202A\u202A\u200F\u200B\u206F\u206B\u206C\u202A\u206D\u202A\u202E;

// Token: 0x0400001A RID: 26 internal uint \u202D\u202B\u206E\u202B\u200B\u202C\u202D\u202B\u200B\u206A\u202B\u206D\u202C\u206E\u200C\u202A\u202C\u200E\u200D\u200B\u200E\u202E\u206D\u202E\u200D\u206F\u206F\u200C\u200C\u202D\u206F\u202D\u206D\u206C\u202B\u202C\u200F\u202E\u200D\u206F\u202E;

// Token: 0x02000006 RID: 6 internal class \u202C\u202A\u202D\u200F\u206E\u200E\u206A\u202A\u200B\u200E\u206A\u200D\u206B\u200F\u202B\u200D\u202C\u206B\u200B\u206C\u202B\u206E\u206A\u206A\u200E\u202A\u202C\u202C\u206C\u200E\u202A\u200B\u200C\u200D\u200F\u202D\u206D\u206D\u200F\u206E\u202E { // Token: 0x06000023 RID: 35 RVA: 0x00006F98 File Offset: 0x00005198 internal void \u202E\u206B\u202D\u206D\u200E\u206C\u206B\u202C\u206D\u200B\u206A\u206C\u200C\u200B\u202A\u206D\u202A\u202A\u200B\u200F\u202C\u200C\u206B\u200B\u202E\u202E\u206A\u206C\u200C\u200C\u206D\u206D\u202E\u206D\u206A\u200F\u200B\u206B\u206D\u202B\u202E(uint) { }

// Token: 0x06000024 RID: 36 RVA: 0x00007054 File Offset: 0x00005254 internal void \u202C\u202B\u206A\u200B\u200F\u206E\u200F\u206C\u200D\u202E\u202A\u206B\u206D\u200D\u202B\u202A\u200F\u202D\u206A\u200E\u202C\u206F\u206B\u202E\u206C\u200D\u206E\u202E\u202B\u200D\u206C\u200E\u206B\u206E\u202E\u206B\u200F\u202B\u206E\u206C\u202E() { }

// Token: 0x06000025 RID: 37 RVA: 0x00007140 File Offset: 0x00005340 internal uint \u206D\u200F\u202C\u202B\u206D\u202A\u206E\u200B\u206C\u202A\u206A\u206D\u200D\u202A\u200C\u200D\u200B\u206E\u200E\u200D\u202D\u206E\u200B\u206A\u200C\u202C\u206B\u200C\u200E\u200D\u206D\u202C\u206C\u206E\u202D\u200C\u202D\u206E\u206D\u200F\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E, uint) { /* An exception occurred when decompiling this method (06000025)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.UInt32 <Module>/‪‏‬‭‬‮‍‮‪‏​‌‎‌‭‪‮‪‎‎​‮‮‏‬‎‭‮/‬‪‭‏‎‪​‎‍‏‫‍‬​‫‎‪‬‬‎‪​‌‍‏‭‏‮::‏‬‫‪​‪‍‪‌‍​‎‍‭​‌‬‌‎‍‬‭‌‭‏‮(<Module>/‬​‍‏‏‌‎‮‭‮‮‭‫​‫‏‏‬‌‭‮,System.UInt32)

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000026 RID: 38 RVA: 0x00007244 File Offset: 0x00005444 internal \u202C\u202A\u202D\u200F\u206E\u200E\u206A\u202A\u200B\u200E\u206A\u200D\u206B\u200F\u202B\u200D\u202C\u206B\u200B\u206C\u202B\u206E\u206A\u206A\u200E\u202A\u202C\u202C\u206C\u200E\u202A\u200B\u200C\u200D\u200F\u202D\u206D\u206D\u200F\u206E\u202E() { }

// Token: 0x0400001B RID: 27 internal readonly <Module>.\u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E[] \u202E\u200C\u206F\u200D\u202A\u202C\u202C\u200C\u206C\u200F\u202E\u200B\u202E\u200F\u202E\u202B\u206B\u200B\u202B\u206D\u200F\u206D\u202D\u206D\u200B\u206D\u202C\u202A\u200E\u202C\u200C\u200F\u202E\u200B\u206A\u200E\u200E\u202E\u200C\u202E\u202E;

// Token: 0x0400001C RID: 28 internal readonly <Module>.\u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E[] \u206E\u202D\u206C\u206D\u202D\u200D\u202D\u202B\u200B\u202D\u200D\u202D\u202E\u202E\u200F\u202A\u200E\u200F\u202D\u200F\u202A\u202E\u206C\u200C\u206A\u200E\u200E\u206F\u202A\u202D\u202B\u206C\u202A\u200B\u206A\u202A\u200E\u200C\u206C\u200C\u202E;

// Token: 0x0400001D RID: 29 internal <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E \u200D\u202A\u202A\u206F\u200B\u202D\u206A\u202D\u200E\u200F\u206E\u200F\u206E\u200F\u202D\u206C\u200C\u206F\u202B\u206F\u206F\u206E\u200E\u200B\u200B\u200F\u200F\u200B\u200D\u200F\u200C\u200E\u206F\u206A\u206F\u200F\u200C\u200F\u202A\u202C\u202E;

// Token: 0x0400001E RID: 30 internal <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E \u200F\u200E\u206F\u200B\u206E\u200B\u206E\u200C\u206B\u200F\u206C\u200F\u202A\u202E\u200C\u202A\u200B\u202D\u202E\u202A\u200E\u202E\u200F\u202E\u206C\u200F\u206F\u206C\u206F\u202D\u200D\u200D\u206A\u206C\u202E\u200D\u202E\u200C\u206B\u202A\u202E;

// Token: 0x0400001F RID: 31 internal <Module>.\u200D\u200B\u200B\u202C\u200B\u202D\u202A\u202D\u206F\u206C\u206C\u206F\u200F\u200F\u202D\u206E\u206E\u206F\u202D\u206B\u206E\u202C\u200D\u206E\u200D\u200F\u202E\u206A\u202D\u206F\u200F\u202E\u206F\u202B\u202E\u206B\u206F\u200F\u202B\u202D\u202E \u206C\u200E\u206B\u206A\u202D\u206C\u202E\u200E\u206D\u206F\u200C\u202B\u202E\u200E\u206E\u200E\u206A\u206B\u200F\u202B\u206B\u200B\u206C\u200C\u206D\u206C\u206A\u200B\u200B\u202D\u202B\u206A\u200C\u206E\u200E\u202B\u202A\u206F\u206A\u202D\u202E;

// Token: 0x04000020 RID: 32 internal uint \u200D\u200F\u200C\u202E\u206C\u202D\u206A\u206F\u206B\u200D\u200F\u202E\u202E\u202B\u206B\u200F\u200B\u202B\u206E\u200C\u202A\u202A\u200F\u206E\u202C\u206D\u206D\u202E\u202C\u200C\u206D\u202E\u200D\u200C\u200C\u200F\u202B\u200E\u202C\u202E\u202E; }

// Token: 0x02000007 RID: 7 internal class \u202E\u206D\u200F\u200D\u202A\u200E\u202E\u206D\u202A\u202B\u200F\u200C\u206E\u200D\u202D\u206E\u202B\u202E\u206D\u200B\u206E\u206D\u206F\u200E\u200F\u200C\u202B\u206F\u206F\u202B\u206A\u206F\u206C\u206D\u200D\u202D\u200F\u206A\u202B\u206F\u202E { // Token: 0x06000027 RID: 39 RVA: 0x00007298 File Offset: 0x00005498 internal void \u202D\u202C\u202C\u202D\u206F\u206F\u202C\u200D\u200B\u200D\u202E\u202C\u200D\u206B\u200D\u206A\u206B\u200F\u206D\u202D\u202C\u202A\u202B\u200E\u200E\u206D\u202E\u202A\u202E\u206D\u206B\u202E\u206B\u200C\u200C\u202A\u202E\u206D\u202E\u206F\u202E(int, int) { /* An exception occurred when decompiling this method (06000027)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‪‏‬‭‬‮‍‮‪‏​‌‎‌‭‪‮‪‎‎​‮‮‏‬‎‭‮/‮‏‍‪‎‮‪‫‏‌‍‭‫‮​‎‏‌‫‫‍‭‏‫‮::‭‬‬‭‬‍​‍‮‬‍‍‏‭‬‪‫‎‎‮‪‮‮‌‌‪‮‮‮(System.Int32,System.Int32)

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000028 RID: 40 RVA: 0x00007418 File Offset: 0x00005618 internal void \u202D\u206B\u206F\u200F\u202D\u202E\u200F\u202C\u202B\u200D\u206B\u206F\u200C\u202D\u200B\u202E\u202A\u202A\u202D\u200D\u200B\u206A\u202C\u200B\u200F\u200C\u202D\u206E\u206C\u206F\u202A\u202B\u202A\u206E\u202B\u200E\u202D\u206F\u202A\u206E\u202E() { /* An exception occurred when decompiling this method (06000028)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‪‏‬‭‬‮‍‮‪‏​‌‎‌‭‪‮‪‎‎​‮‮‏‬‎‭‮/‮‏‍‪‎‮‪‫‏‌‍‭‫‮​‎‏‌‫‫‍‭‏‫‮::‭‏‭‮‏‬‫‍‌‭​‮‪‪‭‍​‬​‏‌‭‪‫‪‫‎‭‪‮()

---> System.ArgumentOutOfRangeException: Non-negative number required. (Parameter 'length')
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Array destinationArray, Int32 length)
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 48
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000029 RID: 41 RVA: 0x000074A8 File Offset: 0x000056A8 internal uint \u202D\u202A\u200E\u200E\u206E\u202A\u206E\u202E\u206E\u200B\u200D\u206A\u202D\u202D\u206E\u206B\u202D\u206D\u202D\u200D\u202E\u200F\u206D\u202B\u206A\u206B\u206B\u202D\u206D\u206F\u200B\u200D\u202E\u200D\u200C\u206C\u202B\u206C\u200B\u206A\u202E(uint, byte) { }

// Token: 0x0600002A RID: 42 RVA: 0x000074D8 File Offset: 0x000056D8 internal byte \u206F\u202C\u206E\u206B\u206C\u206F\u206C\u202A\u200C\u202A\u200E\u202A\u202A\u202A\u200C\u206B\u202E\u200E\u200F\u202C\u206E\u200D\u206C\u206C\u200B\u202E\u202B\u202C\u202E\u206A\u202C\u200F\u206A\u202C\u200E\u200D\u206A\u202B\u206E\u202A\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E, uint, byte) { }

// Token: 0x0600002B RID: 43 RVA: 0x00007500 File Offset: 0x00005700 internal byte \u200D\u200C\u200E\u200E\u206D\u200F\u206E\u200D\u202D\u206B\u202D\u206D\u206D\u200E\u206E\u200F\u206A\u206D\u202B\u206F\u206E\u200C\u200B\u206B\u200E\u200F\u202D\u200E\u202E\u202A\u200C\u206C\u206E\u200E\u202C\u206E\u206B\u200B\u202C\u200C\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E, uint, byte, byte) { }

// Token: 0x0600002C RID: 44 RVA: 0x0000606C File Offset: 0x0000426C internal \u202E\u206D\u200F\u200D\u202A\u200E\u202E\u206D\u202A\u202B\u200F\u200C\u206E\u200D\u202D\u206E\u202B\u202E\u206D\u200B\u206E\u206D\u206F\u200E\u200F\u200C\u202B\u206F\u206F\u202B\u206A\u206F\u206C\u206D\u200D\u202D\u200F\u206A\u202B\u206F\u202E() { }

// Token: 0x04000021 RID: 33 internal <Module>.\u202A\u200F\u202C\u206F\u202D\u206A\u202C\u202E\u200D\u206F\u202E\u202A\u206B\u200F\u200B\u206E\u200C\u200E\u206D\u206A\u200C\u202D\u202A\u202E\u202A\u200E\u200E\u206E\u200B\u202E\u202E\u200F\u206F\u202C\u200E\u206D\u202D\u206E\u206F\u206B\u202E.\u202E\u206D\u200F\u200D\u202A\u200E\u202E\u206D\u202A\u202B\u200F\u200C\u206E\u200D\u202D\u206E\u202B\u202E\u206D\u200B\u206E\u206D\u206F\u200E\u200F\u200C\u202B\u206F\u206F\u202B\u206A\u206F\u206C\u206D\u200D\u202D\u200F\u206A\u202B\u206F\u202E.\u206A\u200C\u206B\u206F\u200F\u202B\u206F\u202A\u202C\u200E\u202A\u206C\u206D\u200D\u206A\u202B\u202B\u200D\u202A\u202C\u200B\u206F\u200D\u206E\u200E\u206E\u200B\u202B\u206B\u200B\u206D\u202E\u200C\u200C\u206C\u206D\u200C\u202D\u206F\u200E\u202E[] \u200F\u206C\u202B\u202B\u206E\u200B\u206E\u202E\u200D\u206B\u206D\u206E\u202D\u202E\u206F\u200C\u200F\u206C\u202D\u200E\u202C\u206A\u200F\u206C\u202D\u200B\u202A\u200B\u202E\u200E\u202E\u206A\u202D\u206E\u200B\u202E\u206A\u202A\u200D\u206A\u202E;

// Token: 0x04000022 RID: 34 internal int \u202D\u202D\u200C\u200F\u200E\u202C\u206E\u202C\u200B\u206F\u202D\u202B\u206C\u202B\u206D\u202C\u206C\u200D\u200E\u200D\u206F\u202B\u206D\u200D\u206D\u200B\u206D\u206C\u206A\u200B\u200C\u206C\u200B\u202E\u206B\u202B\u200D\u206A\u202D\u202E;

// Token: 0x04000023 RID: 35 internal int \u202D\u202A\u202A\u200E\u200D\u200E\u200C\u200D\u202A\u206E\u206B\u200E\u206F\u206E\u202D\u202E\u200C\u202E\u206E\u200B\u202E\u206E\u206C\u200B\u200F\u206B\u200F\u202C\u202C\u206C\u206A\u206D\u206F\u206B\u206E\u202B\u206A\u202B\u200D\u206B\u202E;

// Token: 0x04000024 RID: 36 internal uint \u202C\u200E\u200C\u206D\u200E\u202C\u200B\u206F\u202C\u202D\u206D\u206A\u206C\u200C\u202A\u202A\u206C\u202A\u206C\u202A\u202D\u200B\u206B\u202C\u200E\u206B\u200D\u202C\u206C\u206F\u206A\u202D\u200E\u202D\u202A\u206B\u200B\u206E\u202B\u202E\u202E;

// Token: 0x02000008 RID: 8 internal struct \u206A\u200C\u206B\u206F\u200F\u202B\u206F\u202A\u202C\u200E\u202A\u206C\u206D\u200D\u206A\u202B\u202B\u200D\u202A\u202C\u200B\u206F\u200D\u206E\u200E\u206E\u200B\u202B\u206B\u200B\u206D\u202E\u200C\u200C\u206C\u206D\u200C\u202D\u206F\u200E\u202E { // Token: 0x0600002D RID: 45 RVA: 0x0000752C File Offset: 0x0000572C internal void \u200B\u202D\u206A\u206A\u206B\u202B\u200F\u202E\u206C\u200F\u202A\u202A\u200D\u206D\u202C\u200C\u206D\u202D\u202D\u200C\u206B\u200F\u202B\u202B\u202B\u202E\u200E\u202D\u202C\u206A\u202D\u200F\u202C\u202C\u200B\u206C\u200B\u206F\u206E\u202E() { }

// Token: 0x0600002E RID: 46 RVA: 0x0000754C File Offset: 0x0000574C internal void \u202E\u200B\u206D\u202B\u200B\u202C\u202E\u206F\u202E\u206C\u206F\u200C\u200D\u200C\u202C\u206E\u200D\u200B\u202A\u206D\u202A\u206F\u206F\u206F\u202A\u200C\u202A\u202E\u206A\u202B\u202E\u202C\u200B\u200D\u206A\u200B\u202E\u200D\u200D\u206D\u202E() { }

// Token: 0x0600002F RID: 47 RVA: 0x000075DC File Offset: 0x000057DC internal byte \u200C\u206D\u200C\u200D\u202B\u200D\u206B\u200C\u206A\u206C\u202C\u202A\u202A\u200C\u206D\u200E\u206B\u200E\u200F\u200E\u200E\u202D\u200B\u200D\u202E\u206F\u200D\u200D\u200F\u206B\u200B\u206D\u206D\u206C\u202C\u206C\u200D\u202D\u202A\u200E\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E) { /* An exception occurred when decompiling this method (0600002F)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Byte <Module>/‪‏‬‭‬‮‍‮‪‏​‌‎‌‭‪‮‪‎‎​‮‮‏‬‎‭‮/‮‏‍‪‎‮‪‫‏‌‍‭‫‮​‎‏‌‫‫‍‭‏‫‮/‌‏‫‪‬‎‪‍‫‫‍‪‬​‍‎​‫​‮‌‌‌‭‎‮::‌‌‍‫‍‌‬‪‪‌‎‎‏‎‎‭​‍‮‍‍‏​‬‍‭‪‎‮(<Module>/‬​‍‏‏‌‎‮‭‮‮‭‫​‫‏‏‬‌‭‮)

---> System.ArgumentOutOfRangeException: Non-negative number required. (Parameter 'length')
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Array destinationArray, Int32 length)
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 48
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000030 RID: 48 RVA: 0x00007654 File Offset: 0x00005854 internal byte \u202E\u200B\u200C\u206E\u200E\u200F\u206C\u200E\u206E\u206E\u200E\u202C\u202A\u202C\u200E\u200E\u206F\u200E\u206E\u202D\u202D\u200B\u206F\u206A\u200E\u206A\u202E\u206B\u202C\u200F\u206C\u202E\u206C\u200D\u202C\u202C\u200E\u200E\u202C\u206A\u202E(<Module>.\u202C\u206F\u206D\u200B\u206C\u200D\u200F\u206D\u200F\u200C\u200E\u206A\u206F\u202E\u206D\u202D\u206D\u206E\u202E\u202E\u206C\u206A\u202D\u206A\u206B\u202B\u200B\u206B\u202B\u200F\u200F\u202C\u200C\u206E\u206E\u206A\u206B\u202D\u206F\u206D\u202E, byte) { }

// Token: 0x04000025 RID: 37 internal <Module>.\u206D\u202E\u206A\u202E\u206B\u206B\u200F\u200E\u206E\u200D\u206A\u202C\u206C\u202D\u200E\u200B\u202A\u202C\u202C\u200E\u200D\u206B\u200F\u202B\u200F\u202A\u202C\u206D\u200B\u206A\u200C\u206A\u206A\u206C\u206B\u202C\u206C\u202A\u206D\u206C\u202E[] \u202B\u206A\u200B\u200E\u202A\u206D\u206F\u206B\u202B\u206B\u202B\u202B\u206A\u202B\u202D\u200D\u206E\u202A\u202A\u200B\u202A\u206C\u206D\u200D\u200B\u206C\u206D\u202A\u206A\u202C\u206B\u202D\u206B\u200E\u200D\u202B\u206C\u202B\u202A\u206F\u202E; } } }

// Token: 0x02000009 RID: 9 internal class \u200F\u202A\u206B\u200D\u202B\u200E\u202E\u206A\u206C\u200E\u206D\u200F\u202B\u200B\u200F\u200E\u202A\u206F\u202B\u200E\u200C\u200F\u202B\u206C\u202A\u200D\u206A\u206C\u200C\u202A\u206D\u206E\u206C\u200C\u202C\u200E\u206C\u200C\u206F\u206A\u202E { // Token: 0x06000031 RID: 49 RVA: 0x000077A0 File Offset: 0x000059A0 internal void \u202B\u202C\u200B\u206A\u200D\u202D\u202C\u200F\u206B\u202C\u200F\u200C\u206A\u206F\u200B\u200F\u200B\u202E\u206A\u200D\u202D\u206C\u202D\u202E\u202E\u206F\u202B\u202E\u200C\u202B\u202E\u206B\u206F\u202B\u206C\u206E\u206D\u206C\u206E\u202A\u202E(uint) { }

// Token: 0x06000032 RID: 50 RVA: 0x00007828 File Offset: 0x00005A28 internal void \u202D\u202C\u206F\u206B\u206F\u202E\u202E\u200D\u206C\u200F\u206E\u202D\u202D\u202A\u206C\u206B\u206B\u202B\u206B\u206A\u202E\u206B\u206B\u206E\u202D\u200C\u200D\u202D\u202D\u202E\u202D\u206F\u206A\u200B\u200E\u206D\u202B\u200D\u206C\u202D\u202E(Stream, bool) { }

// Token: 0x06000033 RID: 51 RVA: 0x000078CC File Offset: 0x00005ACC internal void \u200F\u200D\u202B\u206A\u200E\u202A\u202C\u200F\u206A\u202B\u200B\u206B\u202D\u200B\u200F\u200F\u206E\u200D\u202A\u206D\u202E\u200F\u200D\u200F\u200D\u206B\u206B\u200D\u200B\u206A\u200D\u206E\u202E\u200E\u200F\u200B\u202D\u206A\u206D\u202E() { }

// Token: 0x06000034 RID: 52 RVA: 0x0000794C File Offset: 0x00005B4C internal void \u206A\u200D\u200E\u206D\u202E\u200F\u202A\u206F\u206A\u206B\u200B\u200D\u206F\u200E\u200F\u200E\u200C\u202B\u200B\u206B\u202E\u206D\u202C\u206B\u200C\u200D\u200B\u206E\u200C\u200B\u206F\u200D\u202D\u206A\u200B\u206B\u202C\u200F\u206B\u202B\u202E() { /* An exception occurred when decompiling this method (06000034)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Void <Module>/‏‪‍‫‎‮‎‏‫​‏‎‪‫‎‌‏‫‪‍‌‪‌‬‎‌‮::‍‎‮‏‪​‍‎‏‎‌‫​‮‬‌‍​‌​‍‭​‬‏‫‮()

---> System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 47
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x06000035 RID: 53 RVA: 0x00007A34 File Offset: 0x00005C34 internal void \u202A\u202D\u200F\u200D\u200E\u202E\u206C\u200E\u202A\u206D\u200D\u202A\u206B\u202A\u202B\u206B\u200B\u202E\u200C\u206A\u200E\u206B\u200C\u206C\u202E\u202D\u200D\u206E\u206D\u200B\u202C\u202A\u200F\u206F\u206E\u200C\u200D\u202A\u200F\u206F\u202E(uint, uint) { }

// Token: 0x06000036 RID: 54 RVA: 0x00007BAC File Offset: 0x00005DAC internal void \u206A\u206F\u202C\u202C\u206D\u202B\u202D\u206F\u206D\u202E\u200C\u200B\u202D\u202C\u206F\u206B\u200C\u206F\u206A\u200F\u202C\u206B\u206B\u200E\u206E\u206B\u206A\u202A\u200C\u200D\u200E\u200F\u206E\u206E\u206D\u200F\u202E\u206F\u200B\u206D\u202E(byte) { }

// Token: 0x06000037 RID: 55 RVA: 0x00007C38 File Offset: 0x00005E38 internal byte \u206D\u202B\u202B\u202D\u206B\u202C\u202A\u202E\u206C\u200B\u206D\u202E\u200C\u202A\u200D\u202C\u200E\u200E\u200F\u200C\u200F\u202D\u202D\u200E\u206B\u206B\u206B\u206D\u202D\u202D\u200C\u206E\u206F\u206C\u202A\u202C\u206C\u202E\u206E\u200F\u202E(uint) { }

// Token: 0x06000038 RID: 56 RVA: 0x0000606C File Offset: 0x0000426C internal \u200F\u202A\u206B\u200D\u202B\u200E\u202E\u206A\u206C\u200E\u206D\u200F\u202B\u200B\u200F\u200E\u202A\u206F\u202B\u200E\u200C\u200F\u202B\u206C\u202A\u200D\u206A\u206C\u200C\u202A\u206D\u206E\u206C\u200C\u202C\u200E\u206C\u200C\u206F\u206A\u202E() { }

// Token: 0x04000026 RID: 38 internal byte[] \u206C\u206E\u202B\u200C\u200C\u202D\u206C\u200E\u200E\u206C\u206A\u206A\u200C\u200C\u202C\u200E\u200B\u200C\u200F\u206D\u206C\u202B\u200C\u202A\u202B\u200E\u206D\u202A\u200C\u200E\u200B\u206A\u206F\u202E\u206E\u202E\u200B\u206E\u206E\u206B\u202E;

// Token: 0x04000027 RID: 39 internal uint \u206F\u202A\u206C\u202A\u200B\u206A\u206A\u200E\u202B\u200F\u202A\u202B\u206C\u206A\u206C\u202D\u206F\u202B\u200B\u202A\u206D\u202C\u206B\u206C\u202B\u200C\u200C\u206C\u200E\u202C\u200F\u200D\u206E\u202E\u202B\u200B\u206C\u200E\u200E\u202B\u202E;

// Token: 0x04000028 RID: 40 internal Stream \u200F\u206C\u206F\u200F\u202E\u202B\u206E\u202C\u200C\u200E\u200B\u206C\u206A\u200E\u200C\u206C\u200E\u202A\u202E\u206C\u206C\u206A\u200D\u206B\u200B\u206F\u206B\u202E\u200D\u206D\u202B\u206A\u206A\u206F\u202A\u202C\u200B\u206E\u200B\u206F\u202E;

// Token: 0x04000029 RID: 41 internal uint \u200B\u202A\u202E\u200D\u202E\u206C\u200E\u202B\u206E\u206A\u202D\u202E\u202C\u200F\u200D\u202A\u200D\u206B\u202B\u206A\u200E\u206B\u202E\u200D\u200C\u206D\u200E\u200F\u200C\u200E\u200B\u206F\u200E\u202E\u200C\u206D\u202A\u200B\u206A\u200F\u202E;

// Token: 0x0400002A RID: 42 internal uint \u206D\u202E\u206B\u206F\u206E\u200F\u206A\u202D\u200E\u200E\u202A\u200B\u202B\u200C\u202B\u202D\u202D\u202D\u206F\u206E\u200E\u206A\u202D\u206C\u206D\u202D\u202B\u202C\u202D\u202A\u206D\u200F\u202C\u202C\u206B\u202D\u200C\u202A\u200C\u206D\u202E; }

// Token: 0x0200000A RID: 10 internal struct \u206E\u202E\u206D\u202E\u200D\u202C\u206F\u202A\u200F\u206E\u206F\u200C\u202E\u200C\u202C\u200E\u200E\u202C\u200C\u206F\u206E\u200F\u200E\u202C\u206C\u202A\u202C\u202E\u200E\u206E\u202B\u200B\u202B\u202B\u206D\u202D\u202C\u200B\u202B\u200D\u202E { // Token: 0x06000039 RID: 57 RVA: 0x00007CBC File Offset: 0x00005EBC internal void \u200E\u202C\u206B\u206F\u206C\u206E\u200B\u206F\u200B\u200F\u206E\u200D\u200C\u202C\u202B\u200E\u202C\u202D\u206B\u200F\u206C\u206E\u200D\u200B\u206F\u200E\u202C\u202C\u202C\u206A\u200D\u206A\u206A\u200B\u202A\u202E\u200D\u200E\u206A\u202A\u202E() { }

// Token: 0x0600003A RID: 58 RVA: 0x00007CD0 File Offset: 0x00005ED0 internal void \u200F\u206F\u200F\u200D\u200B\u200B\u202B\u206B\u200D\u202B\u200E\u202D\u206F\u200F\u206A\u202B\u206E\u200C\u200C\u206E\u200B\u202A\u206C\u200E\u202D\u200B\u206F\u200E\u206E\u200B\u202B\u206E\u206A\u202C\u202C\u206A\u200E\u206A\u200C\u206D\u202E() { }

// Token: 0x0600003B RID: 59 RVA: 0x00007D9C File Offset: 0x00005F9C internal void \u200B\u202E\u202B\u206A\u200B\u200C\u206D\u206B\u206C\u206D\u202A\u202A\u202D\u206E\u206C\u202A\u202C\u206C\u202C\u202D\u206E\u206E\u202E\u202E\u206D\u202B\u206D\u200C\u206A\u202E\u202A\u202B\u200B\u206F\u200D\u206E\u202D\u206E\u202A\u202E\u202E() { }

// Token: 0x0600003C RID: 60 RVA: 0x00007DC0 File Offset: 0x00005FC0 internal void \u200F\u206D\u202A\u206A\u200F\u200C\u200F\u202C\u206F\u202B\u206D\u200F\u206D\u202D\u206C\u206A\u206D\u200D\u206F\u202E\u200F\u200C\u206A\u206B\u200E\u202E\u200D\u202E\u202D\u206D\u206C\u200D\u202E\u200E\u200F\u200F\u202E\u200B\u206B\u200D\u202E() { }

// Token: 0x0600003D RID: 61 RVA: 0x00007DE4 File Offset: 0x00005FE4 internal void \u206B\u200B\u200C\u206D\u202C\u206B\u202D\u200D\u206D\u202B\u200F\u202A\u202A\u202A\u200C\u206F\u200D\u202B\u202D\u200C\u202B\u206F\u206C\u202E\u206F\u202E\u206F\u202A\u200B\u200B\u200E\u200F\u202A\u206F\u206D\u200B\u206E\u202A\u200D\u206D\u202E() { }

// Token: 0x0600003E RID: 62 RVA: 0x00007E08 File Offset: 0x00006008 internal bool \u206B\u206B\u202C\u200F\u206B\u200E\u202C\u206B\u206C\u200E\u206E\u206D\u202E\u206D\u206F\u206C\u206C\u200C\u206E\u206B\u202E\u202E\u206F\u200D\u206C\u200D\u206D\u202E\u206F\u200E\u200C\u206D\u200B\u202D\u206A\u206C\u202E\u206E\u200F\u202D\u202E() { /* An exception occurred when decompiling this method (0600003E)

ICSharpCode.Decompiler.DecompilerException: Error decompiling System.Boolean <Module>/‮‮‍‬‪‏‌‮‌‬‎‎‬‌‏‎‬‪‬‮‎‫​‫‫‭‬​‫‍‮::‬‏‎‬‎‮‌‮‮‍‍‮‎‌​‭‮‏‭‮()

---> System.ArgumentOutOfRangeException: Non-negative number required. (Parameter 'length')
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
 at System.Array.Copy(Array sourceArray, Array destinationArray, Int32 length)
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackSlot.ModifyStack(StackSlot[] stack, Int32 popCount, Int32 pushCount, ByteCode pushDefinition) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 48
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.StackAnalysis(MethodDef methodDef) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 387
 at ICSharpCode.Decompiler.ILAst.ILAstBuilder.Build(MethodDef methodDef, Boolean optimize, DecompilerContext context) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ILAst\ILAstBuilder.cs:line 271
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(IEnumerable`1 parameters, MethodDebugInfoBuilder& builder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 112
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 --- End of inner exception stack trace ---
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstMethodBodyBuilder.CreateMethodBody(MethodDef methodDef, DecompilerContext context, AutoPropertyProvider autoPropertyProvider, IEnumerable`1 parameters, Boolean valueParameterIsKeyword, StringBuilder sb, MethodDebugInfoBuilder& stmtsBuilder) in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstMethodBodyBuilder.cs:line 99
 at ICSharpCode.Decompiler.Ast.AstBuilder.<>c__DisplayClass90_0.<AddMethodBody>b__0() in D:\a\dnSpy\dnSpy\Extensions\ILSpy.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\ICSharpCode.Decompiler\Ast\AstBuilder.cs:line 1528
 • /;

}

// Token: 0x0400002B RID: 43 internal uint \u200B\u200E\u202E\u202B\u206A\u202E\u202B\u200D\u202E\u206A\u200C\u202C\u202E\u200C\u206E\u206A\u202A\u200F\u200E\u206C\u200F\u200F\u202E\u202B\u206D\u200E\u206B\u200B\u206B\u200C\u202D\u202B\u200E\u202B\u206A\u202D\u206D\u200F\u206E\u202A\u202E; }

// Token: 0x0200000B RID: 11 [StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 3392)] internal struct \u200C\u206E\u200E\u206C\u206A\u200D\u206D\u206B\u200F\u200F\u202A\u200C\u200B\u200E\u202D\u206B\u200E\u202E\u202C\u202A\u206D\u200E\u206E\u206E\u206C\u206D\u206C\u206C\u200B\u202C\u200E\u202A\u200B\u200D\u206C\u206C\u206F\u200E\u202E\u202E { } }

Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, hàm strupr()[edit]

Hàm strupr() được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến địa chỉ chuỗi được chuyển đổi.

Cú pháp: char* strupr(char *s)

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím. Sau đó sử dụng hàm strupr() để chuyển đổi chúng thành chuỗi chữ hoa.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char Chuoi[255],*s;
  printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  s=strupr(Chuoi) ;
  printf("Chuoi chu hoa: ");puts(s);
  getch();
  return 0;
}

Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường, hàm strlwr()[edit]

Muốn chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), các tham số của hàm tương tự như hàm strupr()

Cú pháp: char *strlwr(char *s)

Sao chép chuỗi, hàm strcpy()[edit]

Hàm này được dùng để sao chép toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Cú pháp: char* strcpy(char *Des, const char *Source)

Ví dụ: Viết chương trình cho phép chép toàn bộ chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  char Chuoi[255],s[255];
  printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  strcpy(s,Chuoi);
  printf("Chuoi dich: ");puts(s);
  getch();
  return 0;
}

Sao chép một phần chuỗi, hàm strncpy()[edit]

Hàm này cho phép chép n ký tự đầu tiên của chuỗi nguồn sang chuỗi đích.

Cú pháp: char *strncpy(char *Des, const char *Source, size_t n)

Trích một phần chuỗi, hàm strchr()[edit]

Để trích một chuỗi con của một chuỗi ký tự bắt đầu từ một ký tự được chỉ định trong chuỗi cho đến hết chuỗi, ta sử dụng hàm strchr().

Cú pháp: char *strchr(const char *str, int c)

Ghi chú:

 • Nếu ký tự đã chỉ định không có trong chuỗi, kết quả trả về là NULL.
 • Kết quả trả về của hàm là một con trỏ, con trỏ này chỉ đến ký tự c được tìm thấy đầu tiên trong chuỗi str.

Tìm kiếm nội dung chuỗi, hàm strstr()[edit]

Hàm strstr() được sử dụng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp: char* strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi "hoc". <source lang="C" line>

 1. include<conio.h>
 2. include<stdio.h>
 3. include<string.h>

int main() {

  char Chuoi[255],*s;
  printf("Nhap chuoi: ");gets(Chuoi);
  s=strstr(Chuoi,"hoc");
  printf("Chuoi trich ra: ");puts(s);
  getch();
  return 0;

}

So sánh chuỗi, hàm stricmp()[edit]

Hàm này thực hiện việc so sánh trong n ký tự đầu tiên của 2 chuỗi s1 và s2, giữa chữ thường và chữ hoa không phân biệt.

Cú pháp: int stricmp(const char*s1, const char *s2)

Kết quả trả về tương tự như kết quả trả về của hàm strcmp()

Khởi tạo chuỗi, hàm memset()[edit]

Hàm này được sử dụng để đặt n ký tự đầu tiên của chuỗi là ký tự c.

Cú pháp: memset(char *Des, int c, size_t n)

Đổi từ chuỗi ra số, hàm atoi(), atof(), atol() (trong stdlib.h)[edit]

Để chuyển đổi chuỗi ra số, ta sử dụng các hàm trên.

Cú pháp:

 • int atoi(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên
 • long atol(const char *s): chuyển chuỗi thành số nguyên dài
 • float atof(const char *s): chuyển chuỗi thành số thực

Nếu chuyển đổi không thành công, kết quả trả về của các hàm là 0.

Ngoài ra, thư viện string.h còn hỗ trợ các hàm xử lý chuỗi khác, ta có thể đọc thêm trong phần trợ giúp..

Bài tập[edit]

1. Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, xuất ra màn hình mã Ascii của từng ký tự có trong chuỗi.

2. Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, xuất ra màn hình chuỗi đảo ngược của chuỗi đó. Ví dụ đảo của "abcd egh" là "hge dcba".

3. Viết chương trình nhập một chuỗi ký tự và kiểm tra xem chuổi đó có đối xứng không.

Ví dụ : Chuỗi ABCDEDCBA là chuỗi đối xứng....

4. Nhập vào một chuỗi bất kỳ, hãy đếm số lần xuất hiện của mỗi loại ký tự.

5. Viết chương trình nhập vào một chuỗi.

 • In ra màn hình từ bên trái nhất và phần còn lại của chuỗi. Ví dụ: "Lê Quang Nam" in ra thành:
Lê
Quang Nam
 • In ra màn hình từ bên phải nhất và phần còn lại của chuỗi. Ví dụ: "Nguyễn Văn Minh" in ra thành:
Minh
Nguyễn Văn

6. Viết chương trình nhập vào một chuỗi rồi xuất chuỗi đó ra màn hình dưới dạng mỗi từ một dòng.

Ví dụ: "Nguyễn Văn Minh"

In ra :

Nguyễn
Văn
Minh 

7. Viết chương trình nhập vào một chuỗi, in ra chuỗi đảo ngược của nó theo từng từ.

Ví dụ : chuỗi "Nguyễn Văn Minh" đảo thành "Minh Văn Nguyễn"

8. Viết chương trình đổi số tiền từ số thành chữ.

9. Viết chương trình nhập vào họ và tên của một người, cắt bỏ các khoảng trống không cần thiết (nếu có), tách tên ra khỏi họ và tên, in tên lên màn hình. Chú ý đến trường hợp cả họ và tên chỉ có một từ.

10. Viết chương trình nhập vào họ và tên của một người, cắt bỏ các khoảng trắng bên phải, trái và các khoảng trắng không có nghĩa trong chuỗi. In ra màn hình toàn bộ họ tên người đó dưới dạng chữ hoa, chữ thường.

11. Viết chương trình nhập vào một danh sách họ và tên của n người theo kiểu chữ thường, đổi các chữ cái đầu của họ, tên và chữ lót của mỗi người thành chữ hoa. In kết quả lên màn hình.

12. Viết chương trình nhập vào một danh sách họ và tên của n người, tách tên từng người ra khỏi họ và tên rồi sắp xếp danh sách tên theo thứ tự từ điển. In danh sách họ và tên sau khi đã sắp xếp.