Chuyển động thẳng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động thẳng đại diện cho mọi chuyển động theo đường thẳng không có thay đổi hướng .

Y is b.svg X is a.svgSlope picture.svg