Chuyển động thẳng

From Wikiversity

Chuyển động thẳng đại diện cho mọi chuyển động theo đường thẳng không có thay đổi hướng .

Với mọi chuyển động thẳng nghiêng di chuyển với gia tốc a

Gia tốc khác không
Gia tốc bằng không
Vận tốc bằng không
Thay đổi thời gian bằng không
Thay đổi vận tốc bằng không


Công thức tổng quát

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Chuyển động thẳng ngang[edit]

Chuyển động thẳng ngang đại diện cho di chuyển theo đường thẳng ngang


Tính Chất Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Chuyển động thẳng dọc[edit]

Chuyển động thẳng dọc đại diện cho di chuyển theo đường thẳng dọc


Tính Chất Thẳng Dọc
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng

Chuyển động thẳng nghiêng[edit]