Jump to content

Con số tiếng Việt

From Wikiversity
 • Một
1
 • Hai
2
 • Ba
3
 • Bốn
4
 • Năm
5
 • Sáu
6
 • Bảy
7
 • Tám
8
 • Chín
9
 • Mười
10
 • Mười một
11
 • Mười hai
12
 • Mười ba
13
 • Mười bốn
14
 • Mười lăm
15
 • Mười sáu
16
 • Mười bảy
17
 • Mười tám
18
 • Mười chín
19
 • Hai mươi
20