Con số tiếng Việt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Một
1
  • Hai
2
  • Ba
3
  • Bốn
4
  • Năm
5
  • Sáu
6
  • Bảy
7
  • Tám
8
  • Chín
9
  • Mười