Coordinaasje Limbörgsje Wikiversiteit

From Wikiversity

't Is wichtig óm pagina's wie States of Wikiversities te bekieke. Ouch kin de staatbiewirking vanne langcom hieël hèlperik zeen.

Wiejer paazjes wie biologie die al dórche Hóllenjer in beslaag genaome waere: wie lósse v'r det perbleem op?