Currículum de l'educació secundària obligatòria

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Currículum[edit]

Entenem per currículum de l'educació secundària obligatòria els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament.

Publicació currículum ESO al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)[edit]

Es va publicar el currículum de la ESO al DOGC núm. 4915 - 29/06/2007
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009).. (Pàg. 21870)

Publicació currículum ESO al BOE (Boletín Oficial del Estado)[edit]

Es va publicar el currículum de la ESO al BOE núm. 106 - 04/05/2006
(LOE) LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE número 106 de 4/5/2006, páginas 17158 a 17207 (50 págs.)
versió pdf en català

Competències bàsiques[edit]

Les vuit competències que l'alumnat ha de desenvolupar a l’educació bàsica i que emmarquen el currículum. (Annex 1 del decret 143/2007)

File:CurriculumESO.jpg

Els continguts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d'intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l'adquisició de les altres competències bàsiques.

Matèries[edit]

Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres[edit]

Dimensió comunicativa[edit]

 • Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
 • Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals
 • Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals
 • Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

Dimensió estètica i literària[edit]

Dimensió plurilingüe i intercultural[edit]

Ciències de la naturalesa[edit]

Continguts comuns a tots els blocs[edit]

 • Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos
 • Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències
 • Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les
 • Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació conseqüent i responsable

Ciències socials, geografia i història[edit]

Continguts comuns per a tota l'etapa[edit]

Continguts específics per a cada curs[edit]

Educació física[edit]

 • Condició física i salut
 • Jocs i esports
 • Expressió corporal
 • Activitats en el medi natural

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania[edit]

Objectius[edit]

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
 • Aprendre a conviure
 • Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global

Educació visual i plàstica[edit]

 • Explorar i percebre
 • Interpretar i crear
 • Dimensió social i cultural

Llatí[edit]

 • El sistema de la llengua llatina
 • La història i l'evolució de la llengua llatina
 • La cultura llatina: del món clàssic a l'actualitat

Matemàtiques[edit]

Processos i actituds que cal desenvolupar de manera general en tots els cursos[edit]

 • Organització del pensament matemàtic propi.
 • Confiança en les capacitats pròpies per afrontar situacions problemàtiques, copsant les relacions matemàtiques i utilitzant-les per a prendre decisions.
 • Perseverança i flexibilitat en la cerca de solucions als problemes i en la millora de les proposades.
 • Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i professors i contrast amb el dels altres.
 • Connexions entre els diferents blocs de matemàtiques i amb altres matèries.

Música[edit]

 • Escoltar i comprendre
 • Interpretar i crear
 • Dimensió social i cultural

Tecnologies[edit]

 • La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia
 • Disseny i construcció d'objectes
 • Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació

Història i cultura de les religions[edit]

 • Societat, cultura i religió: de les societats prehistòriques al món clàssic, les civilitzacions de l'Extrem Orient
 • Les grans religions monoteistes: judaisme, cristianisme i islam. Evolució històrica.
 • Anàlisi del fet religiós
 • Les religions en el món actual

Cultura clàssica[edit]

 • Grècia i Roma com a civilitzacions històriques
 • L’herència de la cultura clàssica
 • Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina

Optatives específiques (4t curs)[edit]

Biologia i geologia[edit]

Educació visual i plàstica[edit]

Física i química[edit]

Informàtica[edit]

Llatí[edit]

Música[edit]

Segona llengua estrangera[edit]

Tecnologia[edit]

Horaris ESO[edit]

Quadres amb l'estructura horària de l'etapa (annex 3, annex 4 i annex 5 del Decret 143/2007).

Presentació currículum ESO[edit]

Exposició de les idees força, les competències bàsiques, les àrees, metodologia i avaluació que comporta el currículum per competències.

Llengua de signes catalana[edit]

(currículum provisional) En l'educació secundària obligatòria l’assoliment de la competència plena en llengua de signes catalana, és la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat sord les eines lingüístiques necessàries per poder realitzar la transferència de coneixements que els permeti adquirir una bona competència en la resta de llengües orals que conviuen a Catalunya, així com l’accés a la resta del currículum i que els serà imprescindible per esdevenir persones autònomes.