Dao động nghiêng

From Wikiversity

Các dao động nghiêng đều có một hàm số sóng sin thoả mản một phương trình dao động sóng sin

Hàm số sóng sin

phương trình dao động sóng sin

Thí dụ[edit]