FET

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một loại Trăng si tơ dùng điện trường để tạo hầm dẩn của một loại điện dẩn trong chất liệu Si li Con . FET dùng Điện thế Điện trường để kích hoạt chân Cổng Gate để tạo vùng dẩn giửa hai cổng Drain và Source . FET có Điện ổn , ít ồn với Điện Kháng nhập rất cao . Điện Kháng xuất thấp cho nên Dùng ít năng lượng hơn công cụ Lưởng Cực Vùng như Trăng Si Tơ

Mọi FET đều có ba chân Cổng (Gate), (Drain) , (Source) .