Friend

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Friend
  1. Bạn

Examples[edit]

  • How may friends you bring along ?
Bao nhiêu bạn bè anh mang theo ?
  • A friend indeed
Bạn tốt
  • Lend your money and lose friend
Cho bạn mượn tiền sẻ mất bạn
  • Make friend
Làm bạn
  • Make friend with
Làm bạn với
  • Let be good friend of each other
Hảy làm bạn tốt với nhau