G

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.


  • Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương


Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.


  • Gánh cực mà đổ lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.


  • Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân?


  • Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa,
Trai Thủ Thừa cưỡi ngựa xuống mua.


  • Gái Thái Bình lòng ngay dạ thẳng,
Trai bạc tình một cẳng về quê.


  • Gắng công kén hộ cốm Vòng
Kén chồng Bạch Hạc cho lòng ai vui


  • Gà khôn gà chẳng đá lang
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.