Jump to content

Góc

From Wikiversity

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo một góc giữa hai đường thẳng. Góc có ký hiệu .


Đơn vị đo lường góc[edit]

Đơn vị đo lường của góc là độ (°) hay Rad. Ví dụ góc A bằng 30°, viết:

Tương quan giữa độ và radian:

Vậy

Các loại góc[edit]

Góc nhọn
Góc vuông
Góc tù
Góc bẹt
Góc phản
Góc đầy

Tương quan góc và cạnh của tam giác vuông[edit]

Cosin
Sin
Secant
Cosecant
Tang
Cotang