Góc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo một góc giữa hai đường thẳng. Góc có ký hiệu .

Angle acute.png


Đơn vị đo lường góc[edit]

Đơn vị đo lường của góc là độ (°) hay Rad. Ví dụ góc A bằng 30°, viết:

Tương quan giữa độ và radian:

Vậy

Các loại góc[edit]

Góc nhọn Ángulo agudo.svg
Góc vuông Right angle.svg
Góc tù Ángulo obtuso.svg
Góc bẹt Ángulo obtuso.svg
Góc phản Ángulo cóncavo.svg
Góc đầy Ángulo completo.svg

Tương quan góc và cạnh của tam giác vuông[edit]

Cosin Cos.svg
Sin Sin.svg
Secant
Cosecant Csc.svg
Tang Tan.svg
Cotang Cot.svg