Góc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo một góc giữa hai đường thẳng . Góc có ký hiệu đo bằng đơn vị Độ o hay đơn vị Radian Rad

Angle acute.png