Get

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Get
 1. Lấy
 2. Lên / Xuống / Trong / Ngoài / Khỏi

Examples[edit]

 • Get my drift
Hiểu ý tôi chưa
 • Get out of hand
Ngoài vòng kiểm soát
 • Get it over with
Hảy quên đi
 • Get even
Trả đủa


Verb + Preposition[edit]

 • Get in
Đi vô / vô xe
 • Get on
Lên xe
 • Get off
Xuống xe
 • Get away
Tránh khỏi
 • Get out
Tránh ra / Ra ngoài
 • Get along
Hoà thuận
 • Get up
Dậy
 • Get by
Vừa đủ

Idioms[edit]

 • Get to the point
Vào thẳng vấn đề
 • Get my drift
Hiểu ý tôi không
 • Get out of my way / Get away from me
Tránh đường
 • Get it
Hiểu chưa
 • I get it
Tôi đả hiểu
 • Get tie up
Bận rộn
 • Get fed up
Bực tức
 • Get lost / Get away
Đi chổ khác chơi
 • Get away with it
Thoát khỏi
 • Get away from it
Tránh xa
 • Get on with it !
Tiếp tục ddi !
 • Get on with your life !
Tiếp tục sống cuộc sống của anh
 • Get up Tim . it's 8 o'clock
Thức dậy đi . 8 giờ rồi
 • Get well soon
Hết bệnh sớm
 • You'll going to get
Rồi anh sẻ được
 • Get upset
Bực tức
 • Get busy
Đi làm đi
 • It's enough to get by
Vừ đủ sống