Giáo dục công dân 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phần 1: Công dân với kinh tế[edit]

 • Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
 • Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường
 • Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội[edit]

 • Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
 • Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
 • Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
 • Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
 • Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
 • Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
 • Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
 • Bài 15: Chính sách đối ngoại