Giáo dục công dân 6/Biết ơn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


1. Khái niệm:
  • Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình với những người có công với dân tộc, đất nước.
2. Ý nghĩa:
  • Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 6, NXB Giáo dục, trang 15