Giáo dục công dân 7/Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND thị trấn (xã, phường)[edit]

- Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (xây dựng kinh tế - xã hội, An ninh, Quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.)

- Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.

→ HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về:

  + Ổn định kinh tế.

  + Nâng cao đời sống.

  + Củng cố an ninh quốc phòng.

Nhiệm vụ của UBND[edit]

- Chấp hành nghị quyết của HĐND.

- Quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

- Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản.

- Chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.

Tham khảo[edit]

  • SGK Giáo dục công dân 7, NXB Giáo dục, 2019