Giáo dục công dân 8/Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định việc làm của cán bộ công chức Nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, quyết định kỉ luật khi cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại có thể trực tiếp khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
– Quyền tố cái là quyền của công dân, báo cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ, việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa đến lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức.
– Cách thực hiện quyền khiếu nại tố cáo: người tố cáo có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
– Nhà nước nghiêm cấm trả thù người khiếu nại tố cáo, hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu cáo làm hại người khác.
– Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo: phải trung thực, khách quan, thận trọng và đúng quy định.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 50