Giáo dục công dân 8/Quyền tự do ngôn luận

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
2. Những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận:
– Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền thông tin theo quy định của pháp luật
– Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật.
3. Trách nhiệm của Nhà nước
– Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, phát huy đúng vai trò của mình.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 52, 53