Giáo dục công dân 8/Tôn trọng lẽ phải

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
Tôn trọng lẽ phải là tôn trọng, ủng hộ tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình thao hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những điều sai trái
2. Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 4