Giáo dục công dân 9/Chí công vô tư

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
2. Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và kính trọng.
3. Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh cần có thái độ ủng hộ, quý trọng người có chí công vô tư, đồng thời dám phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.
  • Danh ngôn :

"Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà".

- Hồ Chí Minh

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 5 ; Bài 1 : Chí công vô tư.