Giáo dục công dân 9/Hợp tác cùng phát triển

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung.

- Nguyên tắc hợp tác : Dựa trên cơ sở tự do bình đẳng, hai bên cùng có lợi, không hại đến lợi ích của người khác.

Ý nghĩa của hợp tác cùng phát triển[edit]

- Hợp tác quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển

- Để đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại

Chủ trương của Đảng và nhà nước ta[edit]

- Coi trọng tăng cường hợp tác trong khu vực và trên thế giới

- Nguyên tắc : Tôn trọng độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ

- Giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán, thương lượng

Trách nhiệm của học sinh[edit]

- Rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh

- Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và Việt Nan.

- Có thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài trong giao tiếp

- Tham gia các hoạt động trong học tập, lao động và các hoạt động tinh thần khác

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 20, 21, 22 ; Bài 6 : Hợp tác cùng phát triển.