Giáo dục công dân 9/Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bảo vệ tổ quốc[edit]

Là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vện chế độ XHCN và nhà nước CHXHCN Việt Nam

Vì sao phải bảo vệ tổ quốc ?[edit]

- Non sông đất nước Việt Nam do ông cho ta đã hàng ngàn năm xây đắp, gìn giữ - Ngày nay, chúng ta vẫn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại

Bảo vệ tổ quốc bao gồm[edit]

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân - Thực hiện nghĩa vụ quân sự - Thực hiện chính sách hậu phương quân đội - Bảo vệ trật tự an ninh xã hội

Trách nhiệm của học sinh[edit]

- Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức - Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự - Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú - Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, vận động người khác làm nghĩa vụ quân sự.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 161, 62, 63, 64, 65 ; Bài 17 : Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.