Hàm số lẻ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi hàm số là hàm sô lẻ thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ là một hàm số chẳn vì

Danh sách hàm số lẻ[edit]

  • sine
  • hyperbolic sine
  • error function